Zmiany struktury przestrzennej nieruchomości jako podstawa prognozy przekształceń terenów wiejskich

Słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, zmiany, struktury przestrzenne gruntów

Streszczenie:

Przedmiotem opracowania były zagadnienia związane ze zmianami w strukturze władania i użytkowania gruntów. Podejmowanie przez polski rząd ja-kichkolwiek działań w celu zmiany sytuacji polskiej wsi i kształtowania jej nowego obrazu według wzorców zachodnich nie może się odbywać bez gruntownej analizy istniejącego stanu struktury przestrzennej gruntów. Analiza zmian zachodzących w strukturze przestrzennej gruntów prowadzi do wyciągnięcia ciekawych wniosków badawczych z historii obszaru, jego stanu zainwestowania i wnioskowanych przemian.

 

 

Cytowanie:

Sanek A. 2011, vol. 8. Zmiany struktury przestrzennej nieruchomości jako podstawa prognozy przekształceń terenów wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 07