Wpływ deszczowania na plonowanie bobiku uprawianego na glebie lekkiej

Słowa kluczowe: deszczowanie, bobik, przyrost plonu nasion

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki ścisłego doświadczenia polowego z desz-czowaniem bobiku odmiany ‘Bobas' przeprowadzonego w latach 2005-2009
w stacji badawczej Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Mochełku koło Bydgoszczy na glebie lekkiej. Poszczególne sezony wegetacji roślin były bardzo zróżnicowane, dotyczyło to zwłaszcza opadów atmosferycznych, które determino-wały wysokość zastosowanych dawek nawodnieniowych. W 2009r. potrzeba desz-czowania nie wystąpiła, a w 2008 dodatkowo rozdeszczowano 200 mm wody. Plon nasion bobiku na obiektach kontrolnych wahał się w kolejnych latach od 0,58 t.ha-1 (2008) do 5,26 t.ha-1 (2009r.). Pod wpływem deszczowania uzyskano istotny przyrost plonu dochodzący do 3,12 t.ha-1, był on wysoce skorelowany z sumą opadów atmosferycznych okresu maj-lipiec i wielkością dawki nawodnie-niowej. Im mniejsze opady i większe dawki nawodnieniowe, tym większe były efekty produkcyjne deszczowania. W doświadczeniu stwierdzono wysoką jednost-kową efektywność nawadniania, która wahała się od 14,8 do 34,8 kg dodatkowo uzyskanego plonu dzięki każdemu 1 mm wody, w zależności od roku badań.

 

 

Cytowanie:

Dudek S., Żarski J., Kuśmierek-Tomaszewska R. 2011. Wpływ deszczowania na plonowanie bobiku uprawianego na glebie lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011/ 06