Przestrzenna inwentaryzacja podmiotów gospodarczych w gminie Raciechowice

Słowa kluczowe: GPS, GPS, wektoryzacja, ortofotomapa, Raciechowice

Streszczenie:

Przestrzenna inwentaryzacja pomiotów gospodarczych na mapach cyfrowych w gminie Raciechowice jest kolejnym projektem wykonanym przy współpracy Gminy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Informacje przestrzenne zgromadzone podczas wykonywania inwentaryzacji posłużą jednostkom Urzędu Gminy na precyzyjne planowanie i zarządzanie jednostkami działalności gospo-darczej na terenie gminy.
Celem pracy było opracowanie przestrzennej inwentaryzacji podmiotów gospodarczych gminy Raciechowice. Podczas realizacji celu pracy została utworzona informatyczna baza danych na podstawie spisów działalności gospodarczych prowadzonych w gminie Raciechowice. W bazie tej przygotowano dane atrybutowe, które zostały wykorzystane podczas tworzenia przestrzennej bazy danych dotyczącej podmiotów gospodarczych gminy Raciechowice.
Aby w pełni zrealizować cel pracy podczas objazdów terenowych i marko-wania punktów w miejscach prowadzonej działalności gospodarczej jednocześnie nadawano pozycji przestrzennej kod, który wykorzystano w pracach studyjnych podczas łączenia danych przestrzennych z danymi atrybutowymi. Do łączenia da-nych wykorzystano aplikacje komputerowe należące do grupy oprogramowania Systemów Informacji Geograficznej (GIS).
System pozwala na prowadzenie różnych rejestrów, obejmujących infor-macje opisowe wszystkich obiektów (dane atrybutowe), jak również dane dotyczące położenia geograficznego, które umożliwiają ich prezentację. Na mapach cyfrowych może zostać przedstawione wszystko, co związane jest z rozkładem przestrzennym, czyli wszystkie elementy otaczającego nas świata, posiadające miejsce w przestrzeni. Podział informacji na warstwy tematyczne pozwala analizować tylko dane aktualnie potrzebne. Program przetwarza i przeszukuje zgromadzone informacje, w taki sposób, aby odpowiadały na pytanie postawione przez użytkownika. Pozwala to na szybkie uzyskiwanie interesujących informacji dotyczących np.: położenia, kształtu terenu [Rybiński i inni 2002].

 

 

Cytowanie:

Sikora J. 2010, vol. 7. Przestrzenna inwentaryzacja podmiotów gospodarczych w gminie Raciechowice. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 14