Jakość wody w zmeliorowanej dolinie rzecznej w latach 2004–2006

Słowa kluczowe: obiekt melioracyjny, jakość wody, szata roślinna, stany wody

Streszczenie:

W pracy przedstawiono charakterystykę chemizmu wód powierzchniowych i gruntowych w zmeliorowanym dnie doliny rzeki Ochoża. Zmeliorowane użytki zielone stanowią 20% całej zlewni i położone są na glebach organicznych w dolinie Tyśmienicy zaliczanej częściowo do obszaru Natura 2000. Analizy właściwości fizykochemicznych wód mają na celu ocenę skutków przekształceń antropoge-nicznych i rozpoznanie czynników wywierających wpływ na jakość wody na badanym terenie. Próbki wody pobierano w w latach 2004-2006 w kilkunastu punktach. Prowadzono okresowe pomiary stanów wody gruntowej i powierzch-niowej oraz natężenia przepływu. W ramach uprzednio prowadzonych badań prze-prowadzono waloryzacje pokrywy glebowej, sposoby użytkowania oraz szaty ro-ślinnej. Najwyższe stany wody występowały najczęściej w marcu, najniższe
w sierpniu. Wskaźniki jakości wody na badanym obszarze wahały się w dość sze-rokim zakresie. Najniższą jakością charakteryzowały się wody powierzchniowe, stagnujące w rowach, w lipcu na plantacji borówki.

 

 

Cytowanie:

Grzywna A. 2010, vol. 7. Jakość wody w zmeliorowanej dolinie rzecznej w latach 2004–2006. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 14