Wykrywanie błędów systematycznych w pomiarach wykonywanych precyzyjnym teodolitem elektronicznym

Słowa kluczowe: badania testowe, statystyka matematyczna, testy zgodności, roz-kład empiryczny, hipoteza statystyczna, dokładność użytkowa

Streszczenie:

W celu sprawdzenia, czy w pomiarach kątowych wykonywanych teodolitem precyzyjnym „WILD T 2002" występują błędy systematyczne, wykonano
szereg pomiarów kątowych na siatce testowej złożonej z trzech przylegających trójkątów, znajdujących się w pobliżu obiektów Wydziału Inżynierii Środowiska
i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Występowanie błędów systematycznych może świadczyć o fakcie, że rozkład błędów pomiarowych nie jest rozkładem normalnym, co musiałoby skutkować inną metodą wyrównywania spostrzeżeń niż metoda najmniejszych kwadratów.
Wykonane pomiary w liczbie 35., poddano analizie statystycznej za pomocą testu Shapiro-Wilka.
Dla kontroli otrzymanych z powyższego testu wyników, przeprowadzono dodatkowe badania statystyczne metodami podanymi przez:
1. Kołmogorowa - statystyka D oraz D′.
2. Kuipera - statystyka V oraz V1.
Z przeprowadzonych badań wyciągnięto wnioski dotyczące przydatności testowanego instrumentu do wykonywania pomiarów kątowych.

 

 

Cytowanie:

Godek K., Krupiński W. 2010, vol. 7. Wykrywanie błędów systematycznych w pomiarach wykonywanych precyzyjnym teodolitem elektronicznym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 12