Analiza wybranych algorytmów obliczenia korekt LOK. PUW 1965

Słowa kluczowe: układ 2000, układ 1965, korekty lokalne, transformacja

Streszczenie:

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Państwowego Systemu Odnie-sień Przestrzennych zobligowało jednostki prowadzące Zasób Geodezyjny i Kar-tograficzny do przejścia na nowy PUW 2000. Jednocześnie w Wytycznych Tech-nicznych G-1.10 z 2001 roku określono formuły odwzorowawcze i zasady transformacji pomiędzy układem 1965 i 2000, w ramach których zalecono do sto-sowania lokalne transformacje korekcyjne. Wytyczne Techniczne nie mają charak-teru obligatoryjnego i pozostawiają pewną dowolność w ostatecznym wyborze sposobu transformacji w zależności od lokalnych uwarunkowań. W artykule prze-analizowano wybrane algorytmy pozwalające na wyznaczenie wielkości korekt lo-kalnych. Wykonano liczne testy na rzeczywistych danych z kilku powiatów, po-zwalające na określenie zalet i potencjalnych zagrożeń poszczególnych algorytmów oraz omówiono wpływ niekompletności danych na ostateczny wynik przeliczenia.

 

 

Cytowanie:

Świętoń T. 2010, vol. 7. Analiza wybranych algorytmów obliczenia korekt LOK. PUW 1965. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 12