Długość i szerokość pola płodozmianowego jako reprezentacja jego kształtu dla potrzeb rachunku efektywności inwestycji scalenia gruntów

Słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna inwestycji, scalenie gruntów, kształt pól płodozmianowych

Streszczenie:

Scalenie gruntów jest inwestycją publiczną. Jako inwestycja powinna cha-rakteryzować się w określonej perspektywie zwrotem zainwestowanych środków finansowych. Ostatecznym beneficjentem przedsięwzięcia jest przedsiębiorca rolny, a więc, w celu określenia przyszłych korzyści, należy wykorzystać ewidencję przychodów i rozchodów prowadzoną przez rolników. Nie wszyscy rolnicy zobo-wiązani są do ewidencjonowania przepływów pieniężnych, stąd rozwiązanie pro-blemu efektywności inwestycji scalenia gruntów musi się opierać na rozwiązaniu modelowym. Takie rozwiązanie jest popularne również w innych krajach Unii Eu-ropejskiej np. w Hiszpanii, na Litwie. Metodyka oszacowania mierników prostych
i dyskontowych bezwzględnej oceny opłacalności inwestycji jest obliczana na pod-stawie analizy finansowych przepływów dodatnich i ujemnych.
Przepływy ujemne stanowią kwoty zainwestowane w opracowanie projektu scalenia gruntów i jego wyniesienie. Przepływy dodatnie stanowią korzyści wyni-kające z poprawy kształtu pól płodozmianowych.

 

 

Cytowanie:

Dzikowska T. 2010, vol. 7. Długość i szerokość pola płodozmianowego jako reprezentacja jego kształtu dla potrzeb rachunku efektywności inwestycji scalenia gruntów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 12