Zagrożenia antropogeniczne wód zlewni Drawy

Słowa kluczowe: rzeka Drawa, wpływ antropogeniczny, zlewnia rzeki

Streszczenie:

Praca ukazuje wyniki badań i obserwacji zlewni Drawy w latach 2007-2009. Stwierdzono, że na badanym obszarze istnieją miejsca skazane na silne od-działywanie czynników antropogenicznych. Za główne źródła niekorzystnych zmian w środowisku wodnym uznano: spływ do wód nieoczyszczonych ścieków gospodarczych i komunalnych, nadmierne nawożenie gleb oraz znaczną liczbę bu-dowli hydrotechnicznych, utrudniających lub całkowicie uniemożliwiających mi-grację ryb. Problem dotyczy szczególnie troci i łososia, dla których obecnie jedynym dopływem Drawy pozbawionym barier jest rzeka Płociczna, chociaż
w górnych odcinkach tej rzeki też znajdują się miejsca utrudniające migrację ryb. Dotyczy to również jej ważnych dopływów Cieszynki i Młynówki.

 

 

Cytowanie:

Domagała J., Czerniawski R., Pilecka-Rapacz M. 2010, vol. 7. Zagrożenia antropogeniczne wód zlewni Drawy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 09