Podstawowe uwarunkowania metodyczne oceny stanu ekologicznego cieków wodnych na podstawie elementów hydromorfologicznych

Słowa kluczowe: badania hydromorfologii rzek, stan ekologiczny, jednolite części wód, metodyka

Streszczenie:

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60 wymaga od krajów członkowskich dokonania oceny stanu ekologicznego cieków naturalnych oraz potencjału ekolo-gicznego cieków silnie zmienionych i sztucznych. Ocena obejmuje elementy bio-logiczne, właściwości fizykochemiczne wody oraz elementy hydromorfologiczne (reżim hydrologiczny, ciągłość rzeki, morfologia koryta i dolina). W roku 2009 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaakceptował przygotowaną przez auto-rów nową metodę MHR (Monitoringu Hydromorfologicznego Rzek). Jej opraco-wanie wymagało dokonania przeglądu badań wykonanych w Polsce i w innych krajach Europy w latach 1980-2008. Metoda MHR zakłada badanie warunków hydromorfologicznych głównych cieków wszystkich wydzielonych w kraju 4508 jednolitych części wód powierzchniowych o łącznej długości około 75 000 km. Należało przy tym uwzględnić liczne istniejące przepisy unijne i krajowe, dostępność materiałów kartograficznych oraz innych baz danych o ciekach wodnych. Przeanalizowano możliwość sporządzenia odrębnych metodyk dla rzek o różnej powierzchni zlewni, w różnych krajobrazach, kategoriach i typach abiotycznych. Stwierdzono, iż metodyki stosowane przy badaniach elementów biologicznych nie dostarczają informacji potrzebnych dla oceny hydromorfologii rzek. Wynikiem przeprowadzonych prac jest nowa metodyka, która uwzględnia ocenę czterech podstawowych elementów opartych na licznych wskaźnikach i atrybutach. Jej wynik podaje się w formie współczynnika jakości ekologicznej, którego wartość waha się w granicach 0-1,0. Powyższe liczne i różnorodne uwarunkowania stworzyły podstawę dla koncepcji nowej metodyki o małej praco- i kosztochłonności.

 

 

Cytowanie:

Ilnicki P., Górecki K., Grzybowski M., Krzemińska A., Lewandowski P., Sojka M. 2010, vol. 7. Podstawowe uwarunkowania metodyczne oceny stanu ekologicznego cieków wodnych na podstawie elementów hydromorfologicznych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 09

Pliki do pobrania:

Autorzy

Kontakt:

ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań www.up.poznan.pl/kosp mail:ilnickip@up.poznan.pl

Kontakt:

ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań www.up.poznan.pl/kosp mail:goral(a)up.poznan.pl tel: (061) 848 7907

Kontakt:

ul. Oczapowskiego 5, 10-857 Olsztyn http://wosir.uwm.edu.pl/ mail:grzybomi@uwm.edu.pl

Kontakt:

pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław www.aqua.ar.wroc.pl/iak mail:alicja.krzeminska@up.wroc.pl tel: (071) 320 1947

Kontakt:

ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań www.up.poznan.pl/kosp mail:piotrlew(a)up.poznan.pl tel: (061) 848 7910

Kontakt:

ul. Piątkowska 94, 61-691 Poznań www.au.poznan.pl/kmksig mail:masojka@up.poznan.pl tel: (061) 846 6432