Projekt renaturyzacji starorzeczy na przykładzie doliny rzeki Słupi

Słowa kluczowe: renaturyzacja cieków, starorzecza, dolina Słupi

Streszczenie:

W pracy zaprezentowano projekt rozwiązań technicznych, zastosowanych w renaturyzacji trzech starorzeczy w dolinie rzeki Słupi. Celem tych zabiegów jest próba przywrócenia rzece bardziej naturalnego charakteru poprzez ochronę różno-rodnych elementów dolinowych. Projekt koncentruje się na odbudowie stałego po-łączenia starorzeczy ze Słupią, co umożliwia ciągłe ich przepłukiwanie, poprawia warunki fizyczno-chemiczne wód i stwarza dogodne warunki bytowania różnych grup hydrobiontów. Przed wykonaniem zabiegów hydrotechnicznych opracowano model monitoringu, obejmującego weryfikację zachodzących zmian ekologicznych oraz rozpoznanie warunków referencyjnych. Dzięki wielowątkowym badaniom środowiskowym możliwe będzie uchwycenie zachodzących zmian i wypracowanie odpowiednich metod zabezpieczenia i ochrony dawnych koryt rzecznych przed lą-dowaceniem i zanikiem. Końcowym efektem prowadzonych badań ma być stwo-rzenie matematycznego modelu renaturyzacji starorzeczy, uwzględniającego wiele podmodeli obejmujących zarówno warunki środowiskowe (hydrologię i hydro-chemię), jak i strukturę analizowanych formacji ekologicznych roślinnych i zwie-rzęcych (bezkręgowce, makrofity, bakterie itp.).

 

 

Cytowanie:

Obolewski K., Miller M., Gardzielewski A. 2010, vol. 7. Projekt renaturyzacji starorzeczy na przykładzie doliny rzeki Słupi. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 09