Zastosowanie teorii modelowania dla potrzeb powszechnej taksacji nierucho-mości

Słowa kluczowe: taksacja, nieruchomość, model

Streszczenie:

W artykule przedstawiono zastosowanie teorii modelowania do ustalania wartości katastralnych dla potrzeb określenia podstawy opodatkowania podatkiem od wartości nieruchomości. Badaniami objęto trzy obręby ewidencyjne, położone w południowej części Wrocławia. Podstawę budowy modeli wartości nieruchomo-ści stanowił rejestr cen i wartości nieruchomości wraz z mapą numeryczną. Prze-prowadzono analizę merytoryczną i statystyczną cen transakcyjnych zawartych
w rejestrze cen i wartości nieruchomości. Wykonano aktualizację cen według seg-mentowej liniowej funkcji regresji.
Do budowy modeli zastosowano zmodyfikowane modele powszechnej tak-sacji nieruchomości opracowane w ramach projektu systemu powszechnej taksacji nieruchomości, będącego składnikiem Integracyjnej Platformy Elektronicznej, re-alizowanej w ramach projektu "Utworzenie Zintegrowanego Systemu Katastralne-go", wykonanego na rzecz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Oprócz tych metod zastosowano do określenia wartości katastralnych model liniowy regresji wielokrotnej stosowany w metodzie analizy statystycznej rynku. Dokonano inwen-taryzacji nieruchomości w wybranej strefie. Każdej nieruchomości przypisano zbiór atrybutów. W wyodrębnionych strefach taksacyjnych obliczono parametry modeli powszechnej taksacji nieruchomości, oszacowano wartości nieruchomości i przeprowadzono ocenę dokładności oszacowania tych wartości.

 

 

Cytowanie:

Sawiłow E., Akińcza M. 2011, vol. 8. Zastosowanie teorii modelowania dla potrzeb powszechnej taksacji nierucho-mości. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 04