Poprawka do wartości podstawowej gruntu ornego, ze względu na powierzchnię mniejszą niż wzorcowa

Słowa kluczowe: Szacowanie nieruchomości, ocena rozłogu gruntu rolnego

Streszczenie:

Streszczenie
Autor przeprowadził analizę kosztu uprawowego związanego z rozłogiem pola gruntu ornego i kosztów odpowiadających mu modeli oraz składowych tego pierwszego kosztu. Na podstawie tej analizy zdefiniował poprawkę do wartości podstawowej, ze względu na powierzchnię mniejszą niż wzorcowa. Poprawka ta odpowiada ujemnej wartości przyrostu spowodowanego małą powierzchnią. War-tość tej poprawki jest wprost proporcjonalna do analizowanego pola a odwrotnie proporcjonalna do powierzchni wzorcowej.
Poprawka ta może być wykorzystana przy wycenie gruntów rolnych
w podejściu porównawczym metodą porównywania parami.

 

 

Cytowanie:

Mielewczyk S. 2011. Poprawka do wartości podstawowej gruntu ornego, ze względu na powierzchnię mniejszą niż wzorcowa. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011/ 04