Ocena jakości wody zbiornika Komorów na potoku Milikówka

Słowa kluczowe: zbiornik wodny, jakość wód, eutrofizacja, walory użytkowe wody

Streszczenie:

Praca dotyczy małego zbiornika wodnego Komorów położonego na potoku Milikówka, w km 5,400, w woj. dolnośląskim. Główną funkcją zbiornika jest re-tencja wody dla rolnictwa i rekreacji. Praca zawiera wyniki badań jakości wody dopływającej do zbiornika, wody retencjonowanej w zbiorniku i odpływającej ze zbiornika, wykonane w okresie od marca do października 2009 roku. Pomiarami objęto następujące wskaźniki jakości wody: azotany, fosforany, temperaturę wody, tlen rozpuszczony, przewodność elektrolityczną, odczyn i przezroczystość wody. Przedstawiono ocenę jakości wód zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz ocenę eutrofizacji wód. Stwierdzono czy badane wody są wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. Walory użyt-kowe wody zbiornika określono, porównując badane wskaźniki z wartościami gra-nicznymi, jakim powinna odpowiadać woda przydatna do kąpieli.
Badania wykazały, że wody dopływające do zbiornika Komorów ze względu na azotany przekroczyły wartości graniczne wskaźników jakości wód dla klasy II. Wartości temperatury wody, tlenu rozpuszczonego, przewodności elektrolitycznej i odczynu wody są odpowiednie dla klasy I. Natomiast wody odpływające ze zbiornika pod względem azotanów, temperatury i odczynu wody zakwalifikowano do II klasy, natomiast pod względem wartości tlenu rozpuszczonego i przewodności elektrolitycznej do I klasy jakości wód. Ponadto analiza jakości wód
retencjonowanych w zbiorniku Komorów wykazała, że jedynie wartości przezro-czystości przekroczyły wartość graniczną dla tego wskaźnika jakości wód, odno-szącą się do jednolitych części wód powierzchniowych, takich jak zbiornik wodny, podaną w Rozporządzeniu MŚ z 2008 r. Stwierdzono, że badane wody nie są wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych i uznano je także za eutroficzne. Jak wynika z badań jakość wód zbiornika Komorów, ze względu na przezroczystość, nie spełnia kryteriów stawianych wodzie używanej
w kąpieliskach.
Badania rozpoczęte na terenie zbiornika Komorów dostarczają wstępnych wiadomości na temat jakości wód. W celu uzyskania dokładniejszych danych, ba-dania takie należy kontynuować. Przyczyni się to do podejmowania właściwych decyzji gospodarczych związanych z użytkowaniem zbiornika przez administratora obiektu - Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

 

 

Cytowanie:

Wiatkowski M. 2010, vol. 7. Ocena jakości wody zbiornika Komorów na potoku Milikówka. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 08 (2)