Jezioro Berzdorf – główny użytkownik w bilansie wodno-gospodarczym Nysy Łużyckiej

Słowa kluczowe: wyrobisko pokopalniane, pobór wody, bilans wodno-gospodarczy, zasób dyspozycyjny

Streszczenie:

Nysa Łużycka jest rzeką o stosunkowo ubogich zasobach wodnych, na co nakłada się silna antropopresja. Zjawiskiem charakterystycznym jest ciągła zmien-ność przepływów w profilu podłużnym rzeki. Zasadniczy wpływ na zasoby wodne zlewni Nysy Łużyckiej ma górnictwo węgla brunatnego i towarzyszące mu inwe-stycje, polskie i niemieckie kopalnie i elektrociepłownie. Wyrobisko pokopalniane po zamkniętej w 1997 roku niemieckiej kopalni Berzdorf poddawane jest rekulty-wacji przez zalewanie wodami Nysy Łużyckiej i jej lewostronnego dopływu Pliessnitz. Obliczenia bilansowe zasobów wodnych w zlewni pozwalają na okre-ślenie takich warunków poboru wody, które stanowią kompromis między koniecz-nością zalania wyrobiska, a skutkami poboru dla środowiska i zlokalizowanych poniżej użytkowników. Konieczne jest zagwarantowanie nie tylko przepływu nie-naruszalnego ekologicznie uzasadnionego, ale i utrzymania minimalnych przepły-wów gwarantowanych dla 19 polskich i niemieckich elektrowni wodnych.
Powstałe w wyniku zalewania wyrobiska jezioro Berzdorf jest głównym użytkownikiem wód powierzchniowych w zlewni Nysy Łużyckiej. Zbiornik usytu-owany jest między miejscowościami Tauchritz i Klein Neudorf na zachód od lewego brzegu rzeki, ok. 10 km powyżej wodowskazu Zgorzelec. Instalacja umożliwia maksymalny pobór w ilości 10 m3/s, a warunkiem poboru jest zachowanie przepływu granicznego w Nysie Łużyckiej w ilości Qgr = 13,3 m3/s.

 

 

Cytowanie:

Lisowski J., Mordalska H., Siuta M. 2010, vol. 7. Jezioro Berzdorf – główny użytkownik w bilansie wodno-gospodarczym Nysy Łużyckiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 08 (1)