Pierzchnicka Góra Piwniczna w strukturze przestrzennej i krajobrazie

Słowa kluczowe: Pierzchnica, Góra Piwniczna, zespół piwnic, krajobraz. Pierzch-nica

Streszczenie:

Pierzchnica leży w powiecie kieleckim. Znajduje się na wschód od drogi
nr 73 na odcinku Kielce-Chmielnik-Busko Zdrój. Jest lokalnym ośrodkiem admi-nistracyjnym o statusie gminy wiejskiej. Miejscowość ta, mimo utraty w XIX w. praw miejskich, zachowała cechy małego miasteczka. Przedmiotem opracowania jest strefa magazynowa zwana Górą Piwniczną. Na jej obszarze znajduje się zespół ponad osiemdziesięciu piwnic prawdopodobnie z przełomu XVIII/XIX w.
Te bliźniaczopodobne obiekty budowano sukcesywnie, w miarę powiększania się liczby mieszkańców miasta. Zwyczajowo jedna piwnica przypadała każdemu
z właścicieli posesji. Do dziś zachował się ten unikalny, zabytkowy zespół, którego właścicielami i użytkownikami są mieszkańcy Pierzchnicy. Niewielka część obiek-tów jest wykorzystywana gospodarczo, pozostałe niszczeją.

 

 

Cytowanie:

Sochacka D., Kraszewska M. 2010. Pierzchnicka Góra Piwniczna w strukturze przestrzennej i krajobrazie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010/ 03