Wpływ rozwoju turystyki na transformację krajobrazu wsi Białka Tatrzańska

Słowa kluczowe: ochrona krajobrazu, polityka przestrzenna, turystyka

Streszczenie:

Prezentowane badania ukazują rozwój zainwestowania fragmentu miejsco-wości Białka Tatrzańska widziany przez pryzmat obowiązujących dokumentów planistycznych. Stałemu wzrostowi liczby turystów napływających tu w związku
z rozwojem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym stacji narciarskich, towa-rzyszy rozwój bazy noclegowej i innych usług towarzyszących. Rozwój turystyki we wsi związany jest ze wzrostem antropopresji na obszary o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Na przestrzeni lat nastąpiło zwiększenie inten-sywności zagospodarowania turystycznego analizowanego obszaru. Polityka prze-strzenna gminy jest ważnym instrumentem tworzenia warunków do zrównoważo-nego rozwoju na poziomie lokalnym.

 

 

Cytowanie:

Hełdak M., Szczepański J. 2011, vol. 8. Wpływ rozwoju turystyki na transformację krajobrazu wsi Białka Tatrzańska. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 01