Uzdrowisko a obszar wiejski - komplementarność czy separacja?

Słowa kluczowe: uzdrowisko, obszar wiejski, turystyka wypoczynkowa

Streszczenie:

Istniejące walory uzdrowiska Lądek Zdrój oraz obszarów wiejskich, to ogromny kapitał dla rozwoju różnych kierunków turystyki. Aktualny system funk-cjonowania, gdzie priorytetem jest turystyka medyczna, musi zmienić swoje zna-czenie. Charakter potencjału oraz przewidywane trendy troski o zdrowie, wskazu-ją, że determinującą rozwój winna być turystyka wypoczynkowa. Swym zakresem obejmuje turystykę wiejską i turystykę uzdrowiskową, gdzie konsumentem jest za-równo osoba chociażby tylko przebywająca w uzdrowisku, jak i też korzystająca
z infrastruktury uzdrowiskowej i to niezależnie czy w celu regeneracji zdrowia; czy też w celach leczniczo - rehabilitacyjnych. Produktem turystycznym winna być tożsamość miejsca. Można, więc tak zainteresować klienta walorami, że jest on nie tylko zachęcony do przyjazdu, ale podejmuje decyzję o przybyciu.

 

 

Cytowanie:

Oleszek J., Kaczmarek I. 2011, vol. 8. Uzdrowisko a obszar wiejski - komplementarność czy separacja?. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 01