Zastosowanie metody LUCAS do badania pokrycia i użytkowania ziemi dziewięciu powiatów województwa małopolskiego w 2006 roku

Słowa kluczowe: pokrycie terenu, użytkowanie terenu , LUCAS, Małopolska

Streszczenie:

W pracy przedstawiono skuteczność metody badawczej LUCAS, na przy-kładzie dziewięciu wybranych powiatów województwa małopolskiego. Badania przeprowadzono w okresie od marca do lipca 2006 roku. Analizie poddano 516 punktów znajdujących się w powiatach: krakowskim, m. Krakowa, wielickim,
limanowskim, wadowickim, myślenickim, suskim, nowotarskim i tatrzańskim. Ma-teriał do badań stanowiły punkty wyznaczone przez Eurostat w sposób losowy. Przeprowadzone badanie wykazało liczebne rozmieszczenie punktów w poszcze-gólnych kategoriach pokrycia i użytkowania terenu. Wyniki przeprowadzonej
w punktach analizy pozwoliły na określenie sposobu gospodarowania na poszcze-gólnych obszarach badanych powiatów. Na podstawie zależności pomiędzy
pokryciem i użytkowaniem terenu określono procentowy udział punktów w po-szczególnych kategoriach. W efekcie wykonanych prac sporządzono mapę pokry-cia i użytkowania terenu.

Cytowanie:

Kubińska-Rzepecka M. 2010, vol. 7. Zastosowanie metody LUCAS do badania pokrycia i użytkowania ziemi dziewięciu powiatów województwa małopolskiego w 2006 roku. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 01