Funkcjonalność przejścia dla zwierząt nad drogą krajową nr 5 w aspekcie migracji dzików (Sus scrofa)

Słowa kluczowe: przejście dla zwierzyny, częstość migracji, model logistyczny

Streszczenie:

Wzrastający ruch samochodowy na drogach może zdestabilizować funkcjo-nowanie populacji zwierząt wymagających dużych przestrzeni. Aby umożliwić bezkolizyjną migrację zwierzyny konieczna jest budowa przejść nad lub pod tra-sami komunikacyjnymi. Dotychczas nie opracowano odpowiednich wytycznych optymalizujących parametry techniczne przejść górnych oraz właściwych sposo-bów zagospodarowania ekoduktów.
Szczegółowy zakres monitoringu przejścia kamerą obejmował:
- analizę struktury gatunkowej i wiekowej dzików korzystających z przej-ścia,
- analizę sezonowości rocznej i dobowej migracji,
- ocenę wpływu czynników fizycznych (hałasu i światła) generowanych przez ruch samochodowy na behawior zwierzyny na przejściu,
Analizy zarejestrowanych sekwencji filmowych dowiodły, że prawidłowo zaprojektowane, zagospodarowane i zarządzane przejście górne jest akceptowane przez zwierzynę i zapewnia ciągłość korytarza migracyjnego przeciętego szlakiem komunikacyjnym z dużym natężeniu ruchu. Z przejścia korzystała zarówno zwie-rzyna gruba, jak i małe drapieżniki. W ciągu analizowanego roku odnotowano mi-grację z udziałem ponad 6 tys. dzików. O funkcjonalności modelowego przejścia zadecydowały parametry techniczne obiektu i sposób jego zagospodarowania.

 

 

Cytowanie:

Czerniak A., Kayzer D., Górna M., Bakinowska E. 2010, vol. 7. Funkcjonalność przejścia dla zwierząt nad drogą krajową nr 5 w aspekcie migracji dzików (Sus scrofa). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 01