Wstępna analiza niedoborów opadowych w RSD Zawady

Słowa kluczowe: opad, niedobór, rozkład

Streszczenie:

Warunki uwilgotnienia danego obszaru uzależnione są głównie od tego w jakim stopniu opady atmosferyczne, stanowiące naturalny przychód wody, po-krywają jej rozchód. W Polsce obserwuje się występowanie serii niedoborów opa-dowych wywołujących często dotkliwe w skutkach susze. Mogą one stanowić ba-rierę w intensyfikacji produkcji roślinnej. W pracy przedstawiono charakterystykę niedoborów wodnych w RSD Zawady. Wykorzystano dane z lat 2002–2008 z au-tomatycznej stacji meteorologicznej. Sklasyfikowano poszczególne miesiące, okresy wegetacyjne i lata według kategorii opadowej, stosując podział Kaczorow-skiej. W celu określenia niedoborów i nadmiarów wilgoci wyliczono klimatyczny bilans wodny (P-E). Korzystając z tabeli optymalnych opadów Klatta określono nadmiary i niedobory opadów dla wybranych roślin uprawnych. Uzyskane wyniki wskazują, że wrzesień był miesiącem bardzo suchym. Jedynie w dwóch ostatnich latach badań określono go jako wilgotny. Najwyższe niedobory wodne dla wybra-nych zbóż notowano w czerwcu. Analiza deficytów dla poszczególnych miesięcy wykazała, że najmniejsza różnica między opadami a parowaniem terenowym wy-stępowała w październiku, a najwyższa w kwietniu i czerwcu.

Cytowanie:

Radzka E., Koc G., Rak J., Gąsiorowska B. 2009, vol. 6. Wstępna analiza niedoborów opadowych w RSD Zawady. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 06