Infrastruktura w świetle „Eksperckiego projektu koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju – do roku 2033”

Słowa kluczowe: infrastruktura, planowanie przestrzenne

Streszczenie:

Autor poddaje szczegółowej analizie i ocenie „Ekspercki projekt koncepcji zagospodarowania kraju do roku 2033”, szczególnie z uwagi na zawarte w nim koncepcje dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej. Autor uważa projekt za niezmiernie potrzebny, aczkolwiek nie szczędzi mu konstruktywnej krytyki. W konkluzji dochodzi do wniosku, iż Rządowi niezbędna jest wizja długofalowe-go rozwoju kraju, w oparciu o wysiłek niezależnych specjalistów (być może rów-nież zagranicznych).

Cytowanie:

Siemiński J. 2009, vol. 6. Infrastruktura w świetle „Eksperckiego projektu koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju – do roku 2033”. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 05