Wpływ wody uzdatnionej magnetycznie na kiełkowanie i początkowy wzrost wybranych gatunków roślin

Słowa kluczowe: pole magnetyczne, energia kiełkowania, zdolność kiełkowania, kolendra, szałwia, fasola, ogórek

Streszczenie:

Ścisłe doświadczenie laboratoryjne przeprowadzono w roku 2006. Składa-ło się ono z serii badań mających na celu określenie wpływu, jaki wywiera woda poddana obróbce magnetycznej na kiełkowanie i wzrost badanych roślin. Testo-wanymi roślinami były: Kolendra siewna Coriandrum sativum, Szałwia lekarska Salvia officinalis, Fasola zwyczajna Phaseolus vulgaris, Ogórek gruntowy Cucu-mis dativus. Wszystkie etapy doświadczenia zostały przeprowadzone w kiełkow-nikach, gdzie podłożem były dwie warstwy bibuły wolnej od zanieczyszczeń. Po-szczególne rośliny badano według schematu: trzy powtórzenia po 50 nasion dla obiektu kontrolnego oraz dla obiektu, w którym zastosowano wodę poddaną dzia-łaniu pola magnetycznego. Aby uzyskać efekt „namagnetyzowania” wody wyko-rzystano magnetyzer składający się z kilku sekcji. W skład jednej sekcji wchodzi namagnesowany osiowo pierścieniowy magnes z ferrytu baru oraz pierścieniowy stalowy biegun. Generowane przez magnesy strumienie magnetyczne po wniknię-ciu do bieguna zmieniają kierunek z osiowego na promieniowy [www.crylomag. com.pl]. Użyta w doświadczeniu wersja magnetyzera to model bez kołnierza o na-stępujących parametrach: ciśnieniu roboczym 0,6 MPa, średnim przepływie wody 2,25 m3•h-1, wartości indukcji 0,30 T. Efekt magnetycznego uzdatnienia wody uzyskano poprzez jednokrotne przepuszczenie medium przez magnetyzer. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu wody uzdatnionej magnetycznie na kinetykę kiełkowania i początkowy wzrost wybranych gatunków ro-ślin. Rodzaj zastosowanej wody nie miał istotnego wpływu na procent skiełkowanych nasion, zaobserwowano wpływ wody magnetyzowanej na wzrost siewek roślin.

Cytowanie:

Podsiadło C., Leśniak E. 2009. Wpływ wody uzdatnionej magnetycznie na kiełkowanie i początkowy wzrost wybranych gatunków roślin. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009/ 03