Problem gospodarki odpadami niebezpiecznymi w kontekście zużytych baterii

Słowa kluczowe: zużyte baterie, odpady niebezpieczne, gospodarka odpadami niebezpiecznymi

Streszczenie:

Baterie galwaniczne i akumulatory elektryczne występujące w postaci wielko i małogabarytowej należą do produktów, które po zużyciu stają się odpadami o charakterze niebezpiecznym dla środowiska i zdrowia ludzi. Zbudowane z materiałów wysoko przetworzonych zawierają substancje szkodliwe takie jak ołów, kadm i rtęć. Gospodarka zużytymi bateriami jest szczególnie trudna ze względu na fakt, występowania ich jako różnorodnych źródeł prądu w bardzo szerokim asortymencie urządzeń, używanych w wielu dziedzinach życia. Pociąga to za sobą szczególnie wysoki poziom rozproszenia miejsc powstawania tych odpadów i ich przetwarzania. Praktyką powszechnie stosowaną jest przenikanie odpadów, jakimi są baterie i akumulatory szczególnie małogabarytowe, do strumienia odpadów komunalnych i w rezultacie deponowanie ich na składowiskach komunalnych. Efektem takiego postępowania jest ekstrakcja wielu substancji niebezpiecznych przez wody opadowe, filtrujące masę gleby do wód podziemnych powodując ich niebezpieczne skażenie. Z drugiej strony odpady te posiadają wartość surowcową. Poddane procesom odzysku stanowią zasoby chroniące naturalne złoża surowcowe. Aktualnie na rynku polskim funkcjonują trzy zasadnicze grupy chemicznych źródeł prądu, znajdujące zastosowanie prawie we wszystkich dziedzinach życia: a) baterie pierwotne i pozostałe baterie wtórne, b) akumulatory niklowo–kadmowe wielko i małogabarytowe, c) akumulatory ołowiowe. Częste dołączanie baterii do zakupywanych urządzeń elektronicznych oraz niski koszt ich nabycia powodują masowe wytwarzanie tych odpadów. Ponadto brak jakichkolwiek restrykcji i korzyści z wymiany baterii małogabarytowych powodują ich masowe wyrzucanie do strumienia odpadów komunalnych. Celem przeprowadzonych badań jest ocena stanu gospodarki odpadami w ujęciu zużytych ogniw energetycznych. Na podstawie analizy przeprowadzonych ankiet wnioskowano o świadomości społeczeństwa dotyczącej zagrożeń nieprawidłowej gospodarki zużytymi bateriami, możliwościami ich wtórnego wykorzystania, miejsc oddawania, możliwości wymiany, stosowania urządzeń zastępczych.

Cytowanie:

Małucha K., Sikora J., Woźniak A., Zemanek J. 2008, vol. 5. Problem gospodarki odpadami niebezpiecznymi w kontekście zużytych baterii. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 08