Istotne problemy gospodarki wodnej w pierwszym cyklu planistycznym w świetle wymagań ramowej dyrektywy wodnej

Słowa kluczowe: Ramowa Dyrektywa Wodna, gospodarowanie wodami, istotne problemy

Streszczenie:

Od kilku lat w Polsce prowadzone są prace związane z implementacją tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) czyli Dyrektywy 2000/60/WE, które zmierzają do opracowania planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy, w tym obszarów dorzeczy międzynarodowych. Horyzontem czasowym jest 2015 rok, gdyż do tego czasu jednolite części wód (w myśl art. 2 pkt.10 RDW) powinny osiągnąć dobry stan. Zgodnie z zapisami RDW oraz Prawa wodnego wśród elementów, a właściwie etapów zmierzających do opracowania planów gospodarowania wodami jest wskazanie istotnych problemów gospodarki wodnej (IP). Obecnie w Polsce trwa półroczny proces konsultacji jednego z elementów do opracowania takiego planu pod tytułem Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy. Na pytania czym są istotne problemy gospodarki wodnej w rozumieniu RDW oraz jaki kształt przybiorą w pierwszym cyklu planistycznym w Polsce, starano się odpowiedzieć w niniejszym referacie. Podstawą do analizy były prace prowadzone w latach 2004–2006 dla zlewni pilotowej „Górna Wisła” (zlewnia Wisły od źródeł do ujścia Raby) oraz obecnie prowadzone prace nad dokumentem Przegląd IP.

Cytowanie:

Hobot A. 2008. Istotne problemy gospodarki wodnej w pierwszym cyklu planistycznym w świetle wymagań ramowej dyrektywy wodnej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008/ 05