Kierunki rozwiązań oczyszczalni ścieków dla wiejskich jednostek osadniczych

Słowa kluczowe: kanalizacja, oczyszczalnie przydomowe, oczyszczalnie zbiorcze

Streszczenie:

Charakter zabudowy wiejskich jednostek osadniczych zmusza za każdym razem do poszukiwania najwłaściwszych rozwiązań systemów kanalizacyjnych, a w tym i oczyszczalni ścieków. Pod uwagę mogą być brane zarówno przydomowe (lokalne) oczyszczalnie ścieków, jak też oczyszczalnie ścieków obsługujące kilka gospodarstw położonych blisko siebie w zabudowie zwartej, bliźniaczej lub wolno stojącej. Nie można przy tym pominąć budowy zbiorczych oczyszczalni ścieków, które stanową jeden z elementów zbiorczego systemu kanalizacyjnego. W artykule przedstawiono aspekty technologiczne, techniczne i ekonomiczne oczyszczania ścieków, które pozwolą na wybór optymalnych rozwiązań systemu kanalizacji do określonej wielkości i zagospodarowania wiejskich jednostek osadniczych. Treść artykułu oprócz charakteru naukowego ma również charakter utylitarny, pozwalający na podejmowanie decyzji co do wyboru najwłaściwszych rozwiązań systemów kanalizacyjnych na wsi.

Cytowanie:

Heidrich Z., Stańko G. 2008, vol. 5. Kierunki rozwiązań oczyszczalni ścieków dla wiejskich jednostek osadniczych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 05