Typologia obszarów wiejskich województwa śląskiego pod względem wyposażenia infrastrukturalnego

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, zagospodarowanie infrastrukturalne, taksonomia

Streszczenie:

Przedmiotem artykułu jest struktura wyposażenia infrastrukturalnego obszarów wiejskich województwa śląskiego. Wyposażenie infrastrukturalne składa się z wielu elementów, będących urządzeniami infrastruktury technicznej obszaru, jednak z uwagi na ograniczone ramy opracowania skupiono się wyłącznie na czterech wybranych elementach wyposażenia infrastrukturalnego, tj. na sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz drogowej. Celem artykułu jest typologia struktury wyposażenia infrastrukturalnego obszarów wiejskich województwa śląskiego. Analiza została przeprowadzona w skali gmin. Artykuł obejmuje wyłącznie gminy wiejskie, których w województwie śląskim jest dziewięćdziesiąt sześć (nie uwzględniono natomiast części wiejskich gmin miejsko-wiejskich z uwagi na niedostępność danych charakteryzujących wyłącznie część wiejską). Poziom zagospodarowania obszaru wybranymi czterema elementami infrastruktury opracowany został na podstawie danych statystycznych na koniec lat 2004 i 2005. Badania zrealizowano za pomocą taksonomicznych metod analizy struktury, tj. metody Warda oraz metody środków ciężkości. Są to metody pozwalające na przeprowadzenie grupowania badanych obiektów odrębnymi sposobami w celu konfrontacji poprawności realizowanej typologizacji. Na ich podstawie, ze względu na podobieństwo struktury wyposażenia infrastrukturalnego, wyodrębniono grupy gmin składające się na poszczególne typy zagospodarowania. W wyniku przeprowadzonej analizy zostały wyodrębniono typy struktur zagospodarowania infrastrukturalnego oraz wskazano gminy charakteryzujące się określonym typem struktury. Obie zastosowane metody pozwoliły na osiągnięcie bardzo zbliżonych wyników grupowania. W toku analizy wyodrębniono sześć typów gmin o podobnej strukturze wyposażenia infrastrukturalnego. Analiza przestrzennego rozmieszczenia ustalonych typów w gminach wiejskich województwa śląskiego pozwoliła wskazać względnie jednorodne obszary ze względu na typ VI oraz na ogół niesąsiadujące z sobą gminy charakteryzowane przez pozostałe typy. Gminy o wyodrębnionym typie VI struktury, charakteryzującym się najniższym poziomem wyposażenia infrastrukturalnego, znajdują się na południu województwa oraz w jego części północno-wschodniej i północnozachodniej (na obrzeżach województwa). Gminy objęte typem II i III o najkorzystniejszej strukturze zlokalizowane są na południu województwa (na północ względem powiatu żywieckiego). Pozostałe typy struktury charakteryzują się bardziej nierównomiernym rozkładem przestrzennym.

Cytowanie:

Hyski M. 2008. Typologia obszarów wiejskich województwa śląskiego pod względem wyposażenia infrastrukturalnego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008/ 02