Wybrane zagadnienia zarządzania ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę

Słowa kluczowe: zarządzanie, ryzyko, zaopatrzenie w wodę

Streszczenie:

Ryzyko jest podstawową kategorią związaną z bezpieczeństwem funkcjonowania systemów technicznych. Problematyką bezpieczeństwa funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę (SZW) należy rozpatrywać interdyscyplinarnie w zakresie wartości zdrowotnych wody do spożycia oraz ilości i jakości zasobów środowiskowych wody. System zaopatrzenia w wodę wyposażony jest w trzy bariery bezpieczeństwa: zapobiegania, ochrony i przeciwdziałania. Bariery te tworzą strukturę szeregową i powodują redukcję ryzyka towarzyszącą użytkownikom korzystającym z wodociągów publicznych. W pracy przedstawiono metodologię kompensacji i redukcji zintegrowanego ryzyka w układzie bezpieczeństwozdrowie– środowisko. Na tym tle sformułowano podstawowe zasady zarządzania kryzysowego, którego celem jest przygotowanie zasobów i społeczeństwa na wypadek wystąpienia zdarzenia niepożądanego, powodującego zagrożenia dla życia, mienia, środowiska i infrastruktury.

Cytowanie:

Rak J. 2007, vol. 4. Wybrane zagadnienia zarządzania ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2007, vol. 4/ 4 (2)