Analiza procesów erozji na potoku Słomka

Słowa kluczowe: erozja brzegowa, przemiał-ploso, transport rumowiska

Streszczenie:

Artykuł zawiera wyniki badań przeprowadzonych na potoku Słomka, który jest potokiem o charakterze silnie erozyjnym. Obszar badań został ograniczony do odcinka koryta o długości l = 367 m na którym występują lokalne zmiany spadku dna. Na odcinku tym wykonano pomiary profili podłużnych i poprzecznych po przejściu fal wezbrania oraz składu uziarnienia materiału dennego. Stwierdzono, że w przeobrażeniu koryta najważniejszą rolę odgrywa erozja boczna w której dominującą formą jest podcinanie brzegów. Na całym odcinku obserwowano formy denne w postaci przemiał-ploso, które były ściśle związane ze zróżnicowaniem szorstkości, zmianami mocy strumienia, naprężeń stycznych i składu uziarnienia rumowiska. Objętość wyerodowanego materiału i intensywność transportu rumowiska zostały obliczone na podstawie pomiarów.

Cytowanie:

Bąk Ł., Michalik A., Tekielak T. 2007, vol. 4. Analiza procesów erozji na potoku Słomka. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2007, vol. 4/ 4 (1)