Odprowadzanie wód opadowych na terenach o rozproszonej zabudowie

Słowa kluczowe: wody opadowe, systemy chłonne, biodegradacja zanieczyszczeń

Streszczenie:

Na terenach o rozproszonej zabudowie najczęściej panują sprzyjające warunki do stosowania rozwiązań zwiększających retencjonowanie i wsiąkanie wód opadowych. Zastosowanie urządzeń do infiltracji oraz przetrzymania wód opadowych korzystnie oddziałuje na dynamikę odpływu powierzchniowego, co ma duże znaczenie przy projektowaniu kanalizacji deszczowej w obrębie obszarów zabudowanych oraz obiektów drogowych. Możliwość zastosowania urządzeń do infiltracji wód opadowych uzależniona jest od głębokości zalegania wód gruntowych, rodzaju gruntu, warunków wysokościowych i dostępności terenu o odpowiedniej powierzchni. W artykule przedstawiono sposoby zagospodarowania wód opadowych, które mogą być stosowane na terenach o luźnej zabudowie. Wyniki z przeprowadzonych badań składu granulometrycznego zawiesin występujących w wodach opadowych oraz analiza danych literaturowych dotycząca oceny jakości spływów opadowych wykazały dużą zmienność oznaczanych wskaźników zanieczyszczeń. Zastosowanie systemów chłonnych pozwala na usunięcie większości zanieczyszczeń skumulowanych na cząstkach zawiesiny zatrzymywanej najczęściej w powierzchniowej warstwie chłonnej urządzeń do infiltracji wód opadowych do gruntu. Znajomość składu granulometrycznego zawiesin w opadach atmosferycznych pozwala oszacować intensywność zachodzenia zjawiska kolmatacji w gruntach o różnym uziarnieniu, a także wybrać metody pozwalające chronić powierzchnię chłonną przed wgłębną kolmatacją. Regularnie przeprowadzane zabiegi eksploatacyjne systemów chłonnych umożliwiają usunięcie zakolmatowanej warstwy gruntu, a wraz z nią większość zanieczyszczeń wprowadzanych do profilu glebowego przez infiltrujące wody. Pozwala to chronić wody podziemne przed ich zanieczyszczeniem.

Cytowanie:

Burszta-Adamiak E., Łomotowski J. 2006, vol. 3. Odprowadzanie wód opadowych na terenach o rozproszonej zabudowie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2006, vol. 3/ 3 (1)