Ocena energetyki lokalnej na przykładzie gminy Serock

Słowa kluczowe: prawo energetyczne, gmina, imisja gazów

Streszczenie:

Zgodnie z wymogami Prawa energetycznego na szczeblu gminnym, powinny być zbilansowane potrzeby energetyczne gminy i istniejące możliwości zaopatrzenia w ciepło i elektryczność. Gmina Serock jest gminą wiejską, nie posiada scentralizowanych systemów ogrzewania i nie przewiduje się realizacji takich systemów. W 2004 roku w gminie Serock zamieszkiwało 10 193 osoby. W mieście było użytkowanych 1050 mieszkań, a na wsi 2500. W gminie wiejskiej Serock na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej wykorzystywany jest głównie gaz ziemny, na drugim miejscu znalazły się stałe paliwa kopalne; węgiel i pochodne. W mieście było ogrzewanych gazem 474 gospodarstw domowych a na wsi 717. Wynika z tego, że w mieście było ogrzewanych 576, a na wsi 1783 gospodarstw domowych innymi nośnikami energii. Do ogrzania 1m2 powierzchni mieszkalnej (badania własne) potrzebne jest 0,7GJ energii. Odpowiadająca tym potrzebom energetycznym moc cieplna wynosi 0,1kW. Suma zapotrzebowania na energię cieplną w aktualnym stanie w gminie Serock wynosi ogółem 343 408GJ/a, co odpowiada ok. 49,05 MW mocy zainstalowanej dla typowego sezonu grzewczego. Całkowita ilość zużywanego węgla w gminie wynosi 5897,5t. Ponadto na terenie gminy jest zużywane drewno opałowe w ilości 1600 m3. Wskaźniki emisji gazów do atmosfery pochodzące ze spalania różnego rodzaju paliw w gminie Serock kształtują się następująco: CO2 – 23 075,9 t, SO2 – 97,5t, NOx – 42t, CO – 20,18t. Jednostkowe zużycie energii cieplnej w budynkach szkolnych i przedszkolnych zawarte jest w granicach 0,44 – 0,99 GJ/m2 i 0,1 – 0,22 GJ/m3, badane szkoły mieszczą się w klasach od C do F wg klasyfikacji dla etykietowania tego typu obiektów. Natomiast jednostkowe zużycie energii cieplnej w budynkach mieszkalnych zawarte jest w granicach od 0,43 do 1,43 GJ/m2 (dla standardowych wysokości pomieszczeń). Tak duża rozbieżność wyników i wysoka wartość skrajna wskazuje na potrzebę zabiegów termomodernizacyjnych. Przyjmując jako priorytet zrównoważony rozwój regionu na podstawie przeprowadzonych podstawowych analiz gospodarki energetycznej w gminie Serock stwierdza się, że należy przeprowadzić działania termomodernizacyjne zmniejszające zapotrzebowanie na ciepło w sektorze mieszkaniowym (obiektów gminnych) i w szkolnictwie. Zaprezentowana metoda bilansowania potrzeb cieplnych dla gminy wiejskiej została pozytywnie zweryfikowana i może być stosowana do tego rodzaju prac.

Cytowanie:

Grzybek A. 2006, vol. 3. Ocena energetyki lokalnej na przykładzie gminy Serock. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2006, vol. 3/ 2 (2)