Modelowanie jednostkowego zużycia energii w cyklach technologicznych chowu trzody chlewnej

Słowa kluczowe: energia, produkcja zwierzęca, chów trzody chlewnej, system ekspercki

Streszczenie:

Artykuł dotyczy określenia energochłonności czterech podstawowych grup w chowie trzody chlewnej. W wyniku pomiarów eksploatacyjnych oraz analiz teoretycznych uzyskano jednostkowe zużycie energii w odniesieniu do poszczególnych czynności wykonywanych w ramach produkcyjnego cyklu technologicznego. Opracowano proste zależności matematyczne, określające zależność jednostkowego zużycia energii od normatywnych bądź zalecanych wartości eksploatacyjnych dla danej grupy trzody chlewnej. Dokonano również oceny wzajemnych zależności jednostkowego zużycia energii w poszczególnych grupach zabiegów roboczych.

Cytowanie:

Adamovsky R., Adamovský D., Neuberger P. 2006, vol. 3. Modelowanie jednostkowego zużycia energii w cyklach technologicznych chowu trzody chlewnej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2006, vol. 3/ 2 (2)