Substancje biogenne w dopływach Zbiornika Dobczyckiego

Słowa kluczowe: Zbiornik Dobczycki, dopływy, stężenie, azot, fosfor

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki badań nad zawartością związków azotu i fosforu w wodach dopływów Zbiornika Dobczyckiego w okresie lipiec-grudzień 2003 roku. Okres ten charakteryzował się niskimi opadami i został zaliczony do tzw. suszy hydrologicznej. Badania wykonano na ujściu w pięciu bezpośrednich dopływach zbiornika: Ratanica, Brzezówka, Dębnik, Wolnica i Trzemeśnianka oraz w rzece Rabie w przekroju Osieczany. Uzyskane wyniki badań z sześciu przekrojów pomiarowych były podstawą do klasyfikacji wód. Badane bezpośrednie dopływy zbiornika Dobczyckiego w zakresie stężenia azotu i fosforu nie stanowiły poważnego zagrożenia dla jakości wód Zbiornika w drugiej połowie 2003 roku. Były one umiarkowanie zasobne w związki azotu, a znacznie bogatsze w związki fosforu. Wody badanych potoków, opierając się na wartościach stężeń azotu w formie azotu amonowego, azotu azotanowego i azotu azotynowego według Rozporządzenia z 1991 można zakwalifikować do pierwszej klasy czystości. Natomiast według opracowanej oceny na podstawie projektu odpowiedniego rozporządzenia również do I klasy z wyjątkiem Ratanicy i Trzemeśnianki, ze względu na zawartość azotynów. W przypadku wód rzeki Raby, ocena jakości jest znacznie gorsza, bowiem w zakresie azotu amonowego i azotanowego mieści się ona w klasie III i I, natomiast zawartość azotu azotynowego kwalifikuje ją jako poza klasową. W świetle projektu rozporządzenia ocena ta jest bardziej zróżnicowana, bowiem w zależności od analizowanej formy azotu jest to klasa V, I i III odpowiednio dla amoniaku, azotanów i azotynów. W wodzie rzeki Raby stwierdzono najniższe stężenie fosforanów wynoszące 0,017 mg*dm-3 w listopadzie, natomiast najwyższe w sierpniu - 0,892 mg*dm-3. Wody rzeki Raby ze względu na PO4 wg Rozporządzenia z 1991 r. zaliczono do II klasy, a wg projektu rozporządzenia z 2003 r. do III klasy.

Cytowanie:

Pawełek J., Spytek M. 2005, vol. 2. Substancje biogenne w dopływach Zbiornika Dobczyckiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2005, vol. 2/ 4