XXV Konferencja naukowa "Infrastruktura i środowisko" 18-19.VI. 2019, Dobczyce

KOMITET ORGANIZACYJNY
XXVI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
DOBCZYCE, 18-19 CZERWCA 2019

Organizatorzy:
Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki UR w Krakowie
Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi PAN, Oddz. w Krakowie
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej UR w Krakowie
Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich w Krakowie

serdecznie zapraszają

na XXVI Konferencję Naukową
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO,
organizowaną w dniach:
18-19 czerwca 2019,
w Dobczycach, w hotelu Dobczyce

Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli jednostek naukowych,
administracji, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

TEMATYKA:
Konferencja obejmuje szeroką problematykę infrastruktury i środowiska, a w szczególności:
• Gospodarka wodno-ściekowa
• Planowanie inwestycji infrastrukturalnych
• Energetyka przyjazna środowisku
• Zagospodarowanie przestrzenne obszarów wiejskich
• Substancje chemiczne w środowisku
• Ekologia, gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
• Zarządzanie zasobami naturalnymi i ochrona przyrody
• Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych i osiągnięć z zakresu infrastruktury i ochrony środowiska realizowanych w Polsce i na świecie. Językiem konferencji jest polski i angielski.

Wzorem lat ubiegłych, prace prezentujące wyniki badań naukowych, prace koncepcyjne, realizacyjne i wdrożeniowe, przedstawiane będą na sesjach referatowych i sesjach posterowych oraz zostaną uprzednio opublikowane w czasopiśmie naukowym Infrastructure and Ecology of Rural Areas.

Ponadto Komitet Organizacyjny planuje przygotowanie Monografii z artykułami wydanymi w formie osobnych rozdziałów pod wspólnym tytułem. Szczegóły zostaną przekazane na konferencji.

Monografia mogłaby zostać wydana w wydawnictwie z listy ministerialnej. Warunkiem jest zgłoszenie minimum 30 prac o objętości 8-10 stron.

 

Zgłoszenia wraz z abstraktem oraz pełnym tekstem artykułu
prosimy przesyłać najpóźniej do dnia
17 maj 2019
na załączonym formularzu na adres e-mail:

infraeco.konferencja@gmail.com

Dbając o szeroki zasięg czasopisma oraz jego rozwój prace nadesłane do publikacji w czasopiśmie należy przygotować w języku angielskim. Redakcja informuje, że może wziąć na siebie trud tłumaczenia tekstu z języka polskiego na angielski, z gwarancją właściwego poziomu translacji. Zasady współpracy winny być każdorazowo ustalone z Redakcją (telefonicznie, listownie lub mailowo). Szczegółowe wymogi dotyczące zasad publikowania w czasopiśmie, znajdują się na stronie internetowej: www.infraeco.pl w zakładce Procedura wydawnicza.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 500 zł brutto (obejmuje materiały konferencyjne, uczestnictwo w obradach, nocleg, wyżywienie oraz imprezy towarzyszące).

Koszt uczestnictwa w jednym wybranym dniu konferencji (materiały konferencyjne, zeszyt z artykułami, uczestnictwo w obradach i wyżywienie) wynosi 250 zł brutto.

Koszt publikacji w czasopiśmie Infrastructure and Ecology of Rural Areas wynosi 600 zł brutto za 10 stron tekstu (każda następna rozpoczęta strona może zostać opublikowana za 60 zł brutto). Opłata za artykuł jest uiszczana po zaakceptowaniu publikacji do druku.

Należność za uczestnictwo w konferencji należy uregulować do 18 maja 2019 roku.

Wpłaty należy dokonywać na konto:
Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, ul. Św. Jana 28, 31-018 Kraków,
NIP: 676-242-47-76, konto PEKAO SA: 04 1240 4533 1111 0010 3470 7705

Kolejne informacje o dalszym toku postępowania wydawniczego podamy w następnych komunikatach.

 

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres Komitetu Organizacyjnego lub
e-mail: infraeco.konferencja@gmail.com

Serdecznie zapraszamy,
Łącząc najlepsze pozdrowienia,
Dr Anna Krakowiak-BalKOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. inż. Jerzy Gruszczyński - przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Antoni T. Miler - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Karol Noga - Wyższa Szkoła Inżynieryjno Ekonomiczna w Rzeszowie
Prof. dr hab. inż. Stanisław Krzanowski - PAN
Prof. dr hab. inż. Stanisław Rolbiecki - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Prof. dr hab. inż. Radomir Adamovsky - Czech University of Life Sciences in Prague
Prof. dr hab. inż. Jacek Żarski - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Prof. dr hab. inż. Stanisław Węglarczyk - Politechnika Krakowska
Prof. dr. Atiglan Atiglan - Suleyman Demirel Univeritesi, Isparta
Dr hab. inż. Patrik Burg - Mendel University in Brno
Dr hab. inż. Roman Rolbiecki, prof. UTP - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Dr hab. inż. Jacek Salamon - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. Magdalena D. Vaverkova - Mendel University in Brno, SGGW Warszawa


KOMITET ORGANIZACYJNY
Balicka 116B, pawilon E, 30-149 Kraków,
tel. (12) 662 46 59, (12) 662 46 55, (12) 662 46 60

dr Anna Krakowiak-Bal (przewodnicząca) - Anna.Krakowiak-bal@urk.edu.pl
dr hab. inż. Piotr Bugajski - Piotr.Bugajski@urk.edu.pl
dr inż. Jakub Sikora - Jakub.Sikora@urk.edu.pl
dr inż. Mateusz Malinowski - Mateusz.Malinowski@urk.edu.pl
dr inż. Stanisław Famielec
dr inż. Maciej Gliniak
mgr inż. Maria Łukasiewicz
mgr inż. Arkadiusz Religa
mgr inż. Anna Lis

infraeco.konferencja@gmail.com