XVII Konferencja naukowa - 2010 Dobczyce

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY
XVII NAUKOWEJ KONFERENCJI INFRASTRUKTURALNEJ
Balicka 116B, pawilon E, 30-149 Kraków, Tel.12-662 46 55

Kraków, 2009.


Komunikat Nr 1

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że:


- Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Polskiej Akademii Nauk, Oddz. w Krakowie,
- Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
- Zespół Technicznej Infrastruktury Wsi z Instytutu Inżynierii Rolnej i Informatyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,


organizują XVII-tą Konferencję Naukową pod hasłem: Infrastruktura i Środowisko,
w Dobczycach koło Krakowa w dniach 14-16 czerwca 2010 roku (Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Góra Jałowcowa).

Tematyka konferencji poświęcona będzie zagadnieniom rozwoju infrastruktury technicznej terenów wiejskich przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa, rozwijaniu spójności terytorialnej i zachowaniu tożsamości kulturowej.
Zapraszamy Wszystkich zajmujących się:
- badaniami, projektowaniem i wykonawstwem urządzeń infrastruktury technicznej
i ekologicznej,


- zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich,
- dziedzictwem kulturowym, agroturystyką,
- planowaniem przestrzennym infrastruktury technicznej,
- problematyką racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich,
- tematyką gospodarki odpadami komunalnymi,
- nowoczesnymi technologiami budowy i odnowy infrastruktury technicznej,
- wpływem obiektów i urządzeń infrastrukturalnych na środowisko.

Zgłoszone do wygłoszenia referaty zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, wydawanym w języku polskim lub angielskim. Wydrukowane zeszyty zostaną dostarczone Autorom w trakcie konferencji.
Wymagania redakcyjne i techniczne dla Autorów artykułów znajdują się na stronie internetowej czasopisma: www.infraeco.pl
Poniżej przedstawiamy obowiązujący harmonogram przygotowawczy Konferencji:


- zgłoszenie uczestnictwa z podaniem tematu (-ów) referatu - do 31.12.2009.
- nadesłanie wydrukowanych tekstów referatów w jednym egz. każdy - do 28.02.2010.
- poprawa porecenzyjna nadesłanych referatów -do 31.03.2010.
- wplata należności za udział w Konferencje i zgłoszone publikacje - do 30.05.2010.

Koszt uczestnictwa w Konferencji - 370 zł. od osoby, koszt opublikowania 1 artykułu po polsku - 500 zł., koszt opublikowania artykułu po angielsku - 700 zł.

Należność prosimy przelać na konto: Polskie Towarzystwo Rozwoju Ziem Górskich ul. Sławkowska 17, 31 - 016 kraków NIP: 676-10-86-550, PEKAO S.A., ul. Pijarska 1, Kraków: 8 1240 4533 1111 0000 5425 9902

Informujemy, że został powołany Komitet Organizacyjny XVII Konferencji Naukowej w składzie:


- dr Anna Krakowiak-Bal - przewodnicząca (012- 662 46 55)
- dr Piotr Bugajski
- mgr inż. Barbara Mielenz
- dr inż. Jakub Sikora

Z najlepszymi pozdrowieniami,


(dr Anna Krakowiak-Bal)