CHARACTERISTICS OF ILLEGAL DUMPING SITES ON THE EXAMPLE OF THE TRZEBINIA MUNICIPALITY

Słowa kluczowe: gospodarka odpadami, nielegalne wysypiska śmieci

Streszczenie:

Pomimo wprowadzenia wspólnego i jednolitego systemu opłat za zbieranie i gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie całej Polski, na terenach do tego nie przeznaczonych nadal powstają nowe dzikie wysypiska. Głównym celem pracy była analiza składu materiałowego odpadów zdeponowanych na dzikich wysypiskach na terenie gminy Trzebinia oraz przeprowadzenie inwentaryzacji przestrzennej tego negatywnego zjawiska. Cel ten został osiągnięty poprzez wykorzystanie specjalnego kwestionariusza. W sumie zidentyfikowano 21 nielegalnych wysypisk, pomimo istnienia na terenie gminy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Najwięcej nielegalnych wysypisk zlokalizowano na terenach zadrzewionych (30,8%) i zakrzewionych (42,3%). Masa odpadów zdeponowanych na nielegalnych wysypiskach nie przekracza 1 Mg. Średnia masa odpadów na nielegalnych wysypiskach wynosi 98,5 kg w przeliczeniu na jeden obiekt. Największą część odpadów zidentyfikowanych na nielegalnych wysypiskach stanowią odpady rozbiórkowe i budowlane, takie jak gruz (34,3%) oraz odpady z tworzyw sztucznych (32,9%). Udział gruzu i odpadów budowlanych wzrasta wraz ze wzrostem odległości od budynków. W ciągu szesnastu miesięcy badań usunięto odpady tylko z czterech (z dwudziestu jeden) nielegalnych składowisk.

Cytowanie:

Dudek K., Bodziacki S., Bieszczad A., Malinowski M. 2023, vol. 18. CHARACTERISTICS OF ILLEGAL DUMPING SITES ON THE EXAMPLE OF THE TRZEBINIA MUNICIPALITY. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2023, vol. 18/ 1 (1)