SZACOWANIE POTRZEB DESZCZOWANIA TERENÓW ZIELENI W ZRÓŻNICOWANEJ PRZESTRZENI URBANISTYCZNEJ

Słowa kluczowe: ewapotranspiracja, opady atmosferyczne, nawadnianie, tereny zieleni, miejska wyspa ciepła

Streszczenie:

Celem pracy było określenie różnic potrzeb deszczowania trawnika wynikających z niejednorodności topograficznej miasta Bydgoszczy i zróżnicowanych pod względem zagospodarowania terenów zamiejskich. Pomiary meteorologiczne prowadzono w okresie od maja do września na terenach zróżnicowanych pod względem stopnia urbanizacji i formy pokrycia terenu: centrum dużego miasta, peryferia miejskie i obszar użytkowany rolniczo. Na podstawie wielkości obliczonych potrzeb wodnych trawnika określono zakres deficytów opadów w okresie wegetacji roślin. Stwierdzono, że sumy opadów sezonowych w porównywanych lo-kalizacjach kształtowały się na podobnym poziomie, jednakże za-obserwowano dużą zmienność czasową tego wskaźnika w po-szczególnych sezonach. Pod względem warunków ewaporome-trycznych zaobserwowano wyraźne różnice pomiędzy analizowa-nymi lokalizacjami. Średnio, największe sumy ewapotranspiracji wskaźnikowej wyznaczono dla centrum miasta, co jest efektem powstającego na tym obszarze zjawiska "miejskiej wyspy ciepła". Natomiast najmniejsze straty wody na skutek ewapotranspiracji wystąpiły na terenach wiejskich. Wyniki przeprowadzonej analizy pozwoliły stwierdzić, że potrzeby deszczowania trawnika cecho-wała zarówno zmienność czasowa jak i przestrzenna. Zdecydowa-nie największe potrzeby deszczowania wystąpiły w warunkach miejskich, mniejsze na terenach wiejskich użytkowanych rolniczo, a najmniejsze na obrzeżach Bydgoszczy.

Cytowanie:

Rolbiecki R., Rolbiecki S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski J., Łangowski A. 2023, vol. 18. SZACOWANIE POTRZEB DESZCZOWANIA TERENÓW ZIELENI W ZRÓŻNICOWANEJ PRZESTRZENI URBANISTYCZNEJ. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2023, vol. 18/ 1 (1)