ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ W NAWADNIANIU PODSIĄKOWYM TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W PARKACH BYDGOSZCZY, GRUDZIĄDZA, TORUNIA I WŁOCŁAWKA ZALEŻNIE OD SCENARIUSZA PRZEWIDYWANYCH ZMIAN KLIMATYCZNYCH

Słowa kluczowe: potrzeby wodne, nawadnianie podsiąkowe, tereny zurbanizowane, zmiany klimatu

Streszczenie:

Celem pracy była próba oszacowania zapotrzebowania na wodę do nawodnień podsiąkowych terenów zieleni miejskiej w parkach czterech wybranych miast województwa kujawsko-pomorskiego (Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń, Włocławek) w zależności od przewidywanych zmian klimatycznych. W opracowaniu uwzględniono dwa scenariusze: scenariusz RCP 4.5 zakładający wzrost stężenia CO2 do poziomu 540 ppm w roku 2100 i osiągnięcie wymuszenia radiacyjnego na poziomie 4,5 W·m-2 oraz scenariusz RCP 8.5 zakładający wzrost stężenia CO2 do poziomu 940 ppm w roku 2100 i osiągnięcie wymuszenia radiacyjnego na poziomie 8,5 W/m2. Uwzględniono 3 wybrane dekady (dziesięciolecia) XXI wieku: 2021-2030, 2051-2060 i 2091-2100. Na podstawie przyjętych założeń oraz przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że największe ilości wody do nawadniania będą potrzebne w ostatnim dziesięcioleciu XXI wieku. Największe zapotrzebowanie na wodę wystąpi w lipcu, a następnie - w sierpniu. Wyższe potrzeby wodne terenów zieleni miejskiej - w porównaniu do scenariusza RCP 4.5 - (za wyjątkiem Grudziądza) stwierdzono wscenariuszu RCP 8.5. Spośród czterech badanych miast województwa kujawsko-pomorskiego, najniższe zapotrzebowanie na wodę wystąpiło w Grudziądzu, wyższe w Bydgoszczy, jeszcze wyższe w Toruniu, a najwyższe - we Włocławku. W dziesięcioleciu 2091-2100, wyrażone jako dopływ jednostkowy, zapotrzebowanie na wodę do nawadniania terenów zieleni miejskiej systemem podsiąkowym o zmiennym piętrzeniu w lipcu - odpowiednio dla scenariusza RCP 4.5 i RCP 8.5 w latach bardzo suchych (p=10%), wyniesie 1,19 i 1,19 dm3·s-1·ha-1 w Grudziądzu, 1,18 i 1,21 dm3·s-1·ha-1 w Bydgoszczy, 1,23 i 1,25 dm3·s-1·ha-1 w Toruniu oraz 1,26 i 1,29 dm3·s-1·ha-1 we Włocławku.

Cytowanie:

Rolbiecki S., Rolbiecki R., Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski J., Łangowski A. 2023, vol. 18. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ W NAWADNIANIU PODSIĄKOWYM TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W PARKACH BYDGOSZCZY, GRUDZIĄDZA, TORUNIA I WŁOCŁAWKA ZALEŻNIE OD SCENARIUSZA PRZEWIDYWANYCH ZMIAN KLIMATYCZNYCH. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2023, vol. 18/ 1 (1)