ZAWARTOŚĆ SIARKI OGÓŁEM I JEJ FRAKCJI ORAZ AKTYWNOŚĆ ENZYMATYCZNA GLEB PŁOWYCH

Słowa kluczowe: siarka siarczanowa, dehydrogenazy, β-glukozydazy, nitroreduktaza, arylo-sulfataza

Streszczenie:

Celem badań była ocena zawartości ogólnej, organicznej oraz przyswajalnej frakcji siarki oraz aktywności enzymatycznej (dehydrogenaz, FDA, β-glukozydazy, nitroreduktazy oraz arylo-sulfatazy) w glebie płowej pobranej z Minikowa (Polska) oraz Niżyna (Ukraina) spod uprawy jęczmienia zwyczajnego. Prze-prowadzona analiza wariancji potwierdziła istotny wpływ loka-lizacji oraz terminu pobierania próbek na zawartość siarki i jej frakcji oraz na aktywność enzymatyczną gleb. Ogólna zawartość siarki przyswajalnej dla roślin (10,1 mg.kg-1w Minikowie, 10,9 mg.kg-1 w Niżynie) klasyfikuje te gleby do średniej zawartości tego pierwiastka. W celu zapewnienia roślinom zbożowym wła-ściwego zaopatrzenia w siarkę, według pokarmowych potrzeb roślin wobec tego pierwiastka, badane gleby wymagają uzupeł-nienia jej zawartości poprzez nawożenie tym składnikiem w ilo-ści 10 kg S.ha-1. Stwierdzona istotna korelacja pomiędzy zwarto-ścią siarki ogółem oraz zawartością siarki siarczanowej, a aktywnością badanych enzymów wskazuje na przydatność ba-dań aktywności enzymatycznej jako wskaźnika przemian siarki w glebach.

Cytowanie:

Siwik-Ziomek A., Yatsenko D. 2023, vol. 18. ZAWARTOŚĆ SIARKI OGÓŁEM I JEJ FRAKCJI ORAZ AKTYWNOŚĆ ENZYMATYCZNA GLEB PŁOWYCH. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2023, vol. 18/ 1 (1)