SUBURBANIZACJA A MOŻLIWOŚCI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH GMIN WIEJSKICH POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

Słowa kluczowe: suburbanizacja, polityka przestrzenna, gminy wiejskie, chłonność demograficzna, zrównoważony rozwój

Streszczenie:

Celem pracy jest ocena polityki przestrzennej gmin wiejskich poddanych presji suburbanizacji związanej z położeniem w sąsiedztwie Poznania - ośrodka wojewódzkiego, będącego jednocześnie rdzeniem Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania.
Analizę wykonano dla dwóch jednostek samorządu terytorialnego, dla których w pierwszym etapie określono najwyższą intensywność procesu suburbanizacji, tj. Dopiewa i Komornik.
W analizowanym dziesięcioleciu 2005-2014 liczba ludności zwiększyła się w gminie Komorniki z 13992 do 24433, czyli o 75%, a w gminie Dopiewo z 13460 do 22447, czyli o 67%. Z kolei średnie saldo migracji w Komornikach wyniosło 52 a w Dopiewie 55 osób na 1000 mieszkańców.
Szczegółowe analizy wykazały, iż gminie Komorniki realizacja polityki przestrzennej oparta została o tworzenie planów miejscowych, natomiast w gminie Dopiewo wciąż głównym narzędziem są decyzje administracyjne, a pokrycie planistyczne wynosi zaledwie 11%. Na podstawie przeprowadzonych analiz chłonności demograficznej można stwierdzić ponadto, że gmina Komorniki (w kontekście prognozy demograficznej) przeznacza tereny pod nową zabudowę mieszkaniową w sposób bardziej zrównoważony. Przeprowadzone analizy powinny stać się przyczynkiem do weryfikacji polityki przestrzennej analizowanych gmin.

Cytowanie:

Mrozik K., Noskowiak A. 2018, vol. 15. SUBURBANIZACJA A MOŻLIWOŚCI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH GMIN WIEJSKICH POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2018, vol. 15/ III (1)