REWITALIZACJA PRZYRODNICZA WNĘTRZ URBANISTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO KWARTAŁU WE WROCŁAWIU

Słowa kluczowe: rewitalizacja przyrodnicza, wnętrze urbanistyczne, zagospodarowanie przestrzeni

Streszczenie:

Celem rewitalizacji jest „ożywienie przestrzeni", a także przekształcenie zdegradowanych terenów miejskich tak, by poprawić warunki życia mieszkańców i wydobyć potencjał danego miejsca. W dzisiejszych czasach dodatkowym problemem przestrzennym stają się coraz gęściej zabudowywane obszary pozbawione uporządkowanej zieleni i terenów rekreacyjnych. Postępujący w ubiegłych latach proces urbanizacji powoduje nadmierne uszczelnianie nawierzchni i zwiększa tym samym spływ wód opadowych do kanalizacji deszczowych i ogólnospławnych, co w konsekwencji może prowadzić do degradacji środowiska. Wiąże się to również z brakiem chęci przebywania ludzi na świeżym powietrzu, a co za tym idzie, pogorszenia poziomu jakości życia mieszkańców i ich zdrowia. Alternatywą dla tradycyjnej gospodarki wodnej jest zatrzymanie wody w miejscu jej wystąpienia, ewentualnie spowolnienie jej spływu powierzchniowego i do kanalizacji. Przedstawione badania mają zobrazować podjęcie wyzwania dotyczącego stworzenia wytycznych przestrzennych, wpływających m.in. na poprawę mikroklimatu oraz włączenie mieszkańców w proces rehabilitacji zdegradowanego środowiska. Skupiono się na kwartale mieszkaniowym położonym w północno-wschodniej części Wrocławia. Pod uwagę wzięto zarówno aspekt przestrzenny, jak i społeczny. W niniejszym opracowaniu nie skupiono się natomiast nad czynnikiem ekonomicznym. Przeprowadzono analizy terenowe oraz badania ankietowe z mieszkańcami okolicy. Na ich podstawie starano się stworzyć wytyczne, dotyczące zagospodarowania przestrzeni.

Cytowanie:

Wysmułek J. 2018, vol. 15. REWITALIZACJA PRZYRODNICZA WNĘTRZ URBANISTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO KWARTAŁU WE WROCŁAWIU. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2018, vol. 15/ III (1)