ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POPEGEEROWSKICH W WIELKOPOLSCE NA PRZYKŁADZIE STADNINY KONI „ŻOŁĘDNICA” I KOMBINATU PGR „PUDLISZKI”

Słowa kluczowe: Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR), własność, planowanie przestrzenne, zagospodarowanie przestrzenne, użytkowanie terenu

Streszczenie:

Celem przedstawionej pracy było zbadanie aktualnego stanu zagospodarowania i struktury funkcjonalnej wybranych obszarów, przynależnych wcześniej do Państwowych Gospodarstw Rolnych. Nadto wskazano niewykorzystany potencjał analizowanych terenów oraz określono ich przydatność pod nowe funkcje. Opracowana charakterystyka pozwoliła na określenie stanu pierwotnego i aktualnego wybranych kompleksów popegeerowskich. Przeprowadzono analizę porównawczą badanych terenów od początku ich istnienia, po stan obecny, w kontekście ich zagospodarowania. Przedstawiono sposób nowego zagospodarowania przestrzennego badanych obszarów i jego zgodność z dokumentami planistycznymi. Przeanalizowano: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o inwestycji celu publicznego. W badaniach uwzględniono istotne elementy z zakresu: ochrony konserwatorskiej, uwarunkowań ochrony środowiska oraz własności gruntów i budynków. Zwrócono również uwagę na planowanie strategiczne dla analizowanych obszarów. Posłużono się także analizą SWOT/TOWS, aby określić aktualny stan badanego terenu. Pozwoliła ona wybrać właściwą strategię dla konkretnego kompleksu. Posługując się modelem biznesowym Canvas, określono drogę, którą powinien wybrać dany teren, aby osiągnąć określony cel, jakim jest rozwój.
Efektem końcowym badań było stworzenie biznesplanu, ze wskazanym celem głównym. Jest nim rekomendacja do zmian w zakresie funkcji użytkowej niezagospodarowanych obiektów budowlanych oraz terenów im towarzyszących.

Cytowanie:

Lipowczyk-Łodyga A., Wysmułek J., Gonda-Soroczyńska E. 2018, vol. 15. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POPEGEEROWSKICH W WIELKOPOLSCE NA PRZYKŁADZIE STADNINY KONI „ŻOŁĘDNICA” I KOMBINATU PGR „PUDLISZKI”. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2018, vol. 15/ III (1)