ROLA INFRASTRUKTURY W ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONYM WOJEWÓDZTW – ANALIZA PORÓWNAWCZA

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, infrastruktura techniczna, oddziaływanie na środowisko

Streszczenie:

Zrównoważony rozwój polega na integrowaniu działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń. W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem wybranych elementów infrastruktury technicznej na poziom zrównoważenia rozwoju województw. Zarówno poziom rozwoju zrównoważonego, jak i jakość infrastruktury określono w formie wskaźników syntetycznych.
Wykazano, że infrastruktura jest czynnikiem wpływającym na zrównoważenie rozwoju, jednakże nie oddziałuje ona jednakowo na wszystkie cztery obszary zrównoważonego rozwoju. Stwierdzono, że infrastruktura może negatywnie oddziaływać na zrównoważenie rozwoju w obszarze przyrodniczym (środowiskowym).

Cytowanie:

Salamon J., Łukasiewicz M. 2018, vol. 15. ROLA INFRASTRUKTURY W ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONYM WOJEWÓDZTW – ANALIZA PORÓWNAWCZA. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2018, vol. 15/ II (1)