ANALIZA FINANSOWA GOSPODARKI ODPADAMI MEDYCZNYMI I WETERYNARYJNYMI W GMINIE WIEJSKIEJ

Słowa kluczowe: odpady medyczne, odpady weterynaryjne, bilans kosztów

Streszczenie:

Oszacowanie kosztów jest podstawowym narzędziem służącym do oceny posiadanych zasobów. Poprawne szacowanie kosztów w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi usprawnia proces decyzyjny w różnych aspektach usługi - m.in. zawieranie umów z firmami odbierającymi odpady, opracowywanie strategii i planów gospodarki odpadami. Przedmiotem analizy były koszty ogólne ponoszone przez gminę wiejską na gospodarkę odpadami medycznymi oraz weterynaryjnymi w latach 2013-2017. Zebrano dane dotyczące: masy odpadów niebezpiecznych i weterynaryjnych, kosztów związanych z ich transportem i zagospodarowaniem oraz subwencji z budżetu gminy. Dane poddane analizie pochodziły z instytucji wytwarzających, odbierających i zagospodarowujących odpady medyczne i weterynaryjne oraz z Biuletynów Informacji Publicznej. Analiza przedstawionych danych wskazuje na coroczny 9% wzrost wydatków ponoszonych na gospodarkę odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.

Cytowanie:

Gliniak M., Lis A., Romańczyk S., Polek D. 2018, vol. 15. ANALIZA FINANSOWA GOSPODARKI ODPADAMI MEDYCZNYMI I WETERYNARYJNYMI W GMINIE WIEJSKIEJ. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2018, vol. 15/ II (1)