ANALIZA ZANIECZYSZCZEŃ W SELEKTYWNIE GROMADZONYCH ODPADACH TWORZYW SZTUCZNYCH – STUDIUM PRZYPADKU

Słowa kluczowe: odpady komunalne, selektywnie zbieranie odpadów, tworzywa sztuczne

Streszczenie:

Podstawowym elementem dobrze zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest selektywne gromadzenie odpadów. Prawidłowe segregowanie odpadów „u źródła", (w gospodarstwie domowym), ułatwia dalsze postępowanie z odpadami, a w szczególności przekazywanie ich do procesów ponownego użycia oraz recyklingu. W 2020r. minimum 50% masy odpadów komunalnych, takich jak papier, metal, plastik i szkło, powinno zostać przygotowane do ponownego wykorzystania lub poddane recyklingowi. Odpady te pozyskiwane są z gospodarstw domowych, urzędów, biur i placówek usługowych, właśnie w wyniku zbierania ich w sposób selektywny.
Celem artykułu jest przedstawienie wyników rocznej analizy struktury odpadów zbieranych selektywnie do żółtego worka na tworzywa sztuczne, ze szczególnym uwzględnieniem udziału zanieczyszczeń, a więc tych odpadów, które w tym worku nie powinny być gromadzone. Badania wykonano w firmie MIKI Recykling Sp. z o.o. w okresie od listopada 2016 do października 2017r. Analizowane odpady zostały zebrane z obszarów wiejskich (trzy gminy wiejskie).
W wyniku przeprowadzonych analiz, stwierdzono, że udział zanieczyszczeń w strumieniu selektywnie zbieranych tworzyw sztucznych wynosi średnio 26,8%. Najczęściej występującymi zanieczyszczeniami były: tektura, „inne tworzywa sztuczne", szkło i metal. Około 30% z tych zanieczyszczeń może być poddane procesom recyklingu lub odzysku, natomiast pozostały strumień należy przekazać do unieszkodliwienia. Tworzywa sztuczne nadające się do recyklingu stanowiły 73,2±9,4%. Wynik ten był nieznacznie wyższy od uzyskanego przez firmę udziału tworzyw sztucznych przekazanych do recyklingu (w tym samym okresie) oraz wyższy od średniej krajowej podawanej przez Główny Urząd Statystyczny.

Cytowanie:

Malinowski M., Grzelec K., Gutwin M. 2018, vol. 15. ANALIZA ZANIECZYSZCZEŃ W SELEKTYWNIE GROMADZONYCH ODPADACH TWORZYW SZTUCZNYCH – STUDIUM PRZYPADKU. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2018, vol. 15/ II (1)