OCENA SKŁADU I STANU ICHTIOFAUNY NIEWIELKICH CIEKÓW ŚRODKOWEJ I ZACHODNIEJ POLSKI PRZY ZASTOSOWANIU EUROPEJSKIEGO WSKAŹNIKA ICHTIOLOGICZNEGO (EFI+)

Słowa kluczowe: ryby, małe rzeki, EFI+, monitoring, obszary wiejskie

Streszczenie:

Monitoring rzek pod kątem stanu i składu gatunkowego ichtiofauny stanowi jedną z form prowadzenia gospodarki rybackiej wód otwartych. Badania prowadzono na 10-ciu wytypowanych do prac utrzymaniowych ciekach, miały na celu nie tylko określenie składu i zagęszczenia ryb rodzimych i inwazyjnych, ale również poprzez określenie Europejskiego Wskaźnika Ichtiologicznego (EFI+) ocenę stanu ekologicznego wyznaczonych stanowisk w małych ciekach wodnych położonych w dorzeczach Wisły i Odry. W wyniku prowadzonych prac inwentaryzacyjnych odłowiono łącznie 1405 ryb, należących do 24 gatunków. Dominowały gatunki rodzime, jednakże 19% złowionych ryb stanowiły gatunki inwazyjne. Najczęściej spotykanym gatunkiem była płoć (Rutilis rutilus), ale najliczniej notowano kiełbie (Gobio gobio). Na badanych stanowiskach maksymalna wartość Europejskiego Wskaźnika Ichtiologicznego wyniosła 0,868. Po podziale na klasy według wartości wskaźnika EFI+ zanotowano, że na większości badanych stanowisk, na których stwierdzono ryby (24 z 28 stanowisk) wartość EFI+ mieściła się w klasie 0,00- 0,40. Ta stosunkowo mała wartość, świadczyła o słabym stanie siedlisk dla ryb, czego potwierdzeniem były niskie klasy stanu ekologicznego na poszczególnych stanowiskach badawczych. Tylko w przypadku stanowiska 1 na rzece Tywa oraz stanowiska 3 na rzece Czarna-Cedron zanotowano 2 klasę jakości wód. Klasę 3 określono na stanowisku 3 na rzece Tywa. Aż na 15 stanowiskach badawczych stwierdzono klasę 5, która określa zły stan siedlisk ryb i małą ich bioróżnorodność.

Cytowanie:

Brysiewicz A., Czerniejewski P., Wolska M., Kierasiński B., Lipiński J. 2018, vol. 15. OCENA SKŁADU I STANU ICHTIOFAUNY NIEWIELKICH CIEKÓW ŚRODKOWEJ I ZACHODNIEJ POLSKI PRZY ZASTOSOWANIU EUROPEJSKIEGO WSKAŹNIKA ICHTIOLOGICZNEGO (EFI+). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2018, vol. 15/ II (1)