OCENA PRZYDATNOŚCI BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW LATAJĄCYCH DO KONTROLI PROCESÓW EROZYJNYCH WZDŁUŻ SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH W ASPEKCIE KARTOWANIA GEOMORFOLOGICZNEGO

Słowa kluczowe: bezzałogowe statki latające, fotogrametria niskopułapowa, erozja, kartowanie geomorfologiczne

Streszczenie:

do opracowań geomorfologicznych. Badania przeprowadzono w Tatrzańskim Parku Narodowym (zielony szlak z Myślenickich Turni na Kasprowy Wierch). Jest to obszar, na którym procesy morfogenetyczne zachodzą z duża intensywnością. Efektem są liczne formy erozyjne. Do pomiarów został użyty wielowirnikowiec wyposażony w niemetryczną kamerę światła widzialnego. Pozyskane dane wykorzystano do wygenerowania wysokorozdzielczej ortofotomapy oraz numerycznego modelu pokrycia terenu (NMPT). W ramach prac terenowych przeprowadzono również kartowanie geomorfologiczne badanego obszaru. Na tej podstawie możliwa była ocena przydatności wygenerowanych NMPT do badań geomorfologicznych oraz ich korelacja z naziemnym kartowaniem geomorfologicznym. Opierając się na pozyskanych materiałach, podjęto próbę oceny skutków i intensywności erozji szlaków turystycznych w tej części Tatr. Do analiz wykorzystano wygenerowaną ortofotomapę i NMPT (dane aktualne) oraz dane archiwalne pochodzące z lotniczego skanowania laserowego przeprowadzonego w 2012 r. Interpretacja ww. materiałów pozwoliła stwierdzić, że produkty utworzone na podstawie danych pozyskanych z BSL są bardzo pomocne w opracowaniach geomorfologicznych. Korzystając z nich, można z dużą dokładnością określić stopień erozji na szlakach oraz ich zmiany przestrzenne, a także ocenić wizualnie i ilościowo stopień przekształceń terenu (m.in. określić objętości usuniętych pokryw zwietrzelinowych i materiału glebowego). Możliwe jest również wyciągnięcie wniosków o dalszym przebiegu procesów erozyjnych i wyznaczenie obszarów, które erozją mogą być objęte w niedalekiej przyszłości. To z kolei pozwoli na takie planowanie przebiegu szlaków oraz ich remontów, aby zminimalizować wpływ antropopresji spowodowany przez wzmożony ruch turystyczny.

Cytowanie:

Ćwiąkała P., Kocierz R., Puniach E., Szombara S., Nędzka M., Mrocheń D., Niewiem W., Wiącek P. 2018. OCENA PRZYDATNOŚCI BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW LATAJĄCYCH DO KONTROLI PROCESÓW EROZYJNYCH WZDŁUŻ SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH W ASPEKCIE KARTOWANIA GEOMORFOLOGICZNEGO. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2018/ II (1)

Pliki do pobrania:

Autorzy

Kontakt:

Al. Mickiewicza 30, pawilon C-4 30-059 Kraków mail:pawelcwi@agh.edu.pl tel: +48 12 617 44 86

Kontakt:

Al. Mickiewicza 30, pawilon C-4 30-059 Kraków mail:kocierz@agh.edu.pl

Kontakt:

Al. Mickiewicza 30, pawilon C-4 30-059 Kraków mail:epuniach@agh.edu.pl

Kontakt:

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków http://home.agh.edu.pl/~zgk/ mail:szombara@agh.edu.pl

Kontakt:

Al. Mickiewicza 30, pawilon C-4 30-059 Kraków mail:mnedzka@agh.edu.pl

Kontakt:

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków http://www.kotg.agh.edu.pl/index.htm mail:dawid.mrochen@gmail.com

Kontakt:

Al. Mickiewicza 30, pawilon C-4 30-059 Kraków mail:w.niewiem@gmail.com

Kontakt:

Al. Mickiewicza 30, pawilon C-4 30-059 Kraków mail:paw.wiacek@gmail.com