PORÓWNANIE POTRZEB WODNYCH WIŚNI W REJONIE BYDGOSZCZY I WROCŁAWIA

Słowa kluczowe: wiśnie, potrzeby wodne, gleba, Bydgoszcz, Wrocław

Streszczenie:

Celem pracy było porównanie potrzeb wodnych wiśni w rejonie Bydgoszczy i Wrocławia w czterdziestoleciu 1976-2015. Potrzeby wodne plantacji wiśni - dla gleb średnich, lekkich i ciężkich - wyznaczono metodą Pressa dla średnich miesięcznych temperatur powietrza w okresie IV-VIII w każdym roku. Większe potrzeby wodne wiśni w okresie IV-VIII stwierdzono w rejonie Wrocławia niż w rejonie Bydgoszczy. W rejonie Bydgoszczy, średnio w badanym czterdziestoleciu 1976-2015, wynosiły one 253 mm na glebach ciężkich, 316 na glebach średnich i 379 mm na glebach lekkich. W rejonie Wrocławia natomiast kształtowały się one na poziomie odpowiednio: 261 mm, 326 mm i 391 mm. Największe potrzeby wodne wiśni - wśród analizowanych pięciu miesięcy - wystąpiły w lipcu. W rejonie Bydgoszczy, średnio w badanym czterdziestoleciu 1976-2015, wynosiły one: 65 mm na glebach ciężkich, 82 na glebach średnich i 98 mm na glebach lekkich. W rejonie Wrocławia natomiast były one wyższe i kształtowały się na poziomie odpowiednio: 67 mm, 84 mm i 101 mm. Stwierdzono statystycznie istotny trend zmienności czasowej potrzeb wodnych wiśni w okresie wegetacji (IV-VIII) w obu badanych rejonach, przy czym silniejsze zależności wystąpiły dla rejonu Wrocławia. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w latach 1976-2015 potrzeby wodne wiśni w każdej dekadzie (dziesięciu latach) wzrastały o 3.9 mm na glebach ciężkich, 4.9 mm na glebach średnich i 5.9 mm na glebach lekkich w rejonie Bydgoszczy oraz o 8.6 mm na glebach ciężkich, 10.7 mm na glebach średnich i 12.8 mm na glebach lekkich - w rejonie Wrocławia. Spośród analizowanych miesięcy, najsilniej potrzeby wodne wiśni wzrastały w lipcu. W rejonie Bydgoszczy trend ten w każdej dekadzie wynosił dla gleb: ciężkich 2.5 mm, średnich 3.2 mm oraz lekkich 3.8 mm. W rejonie Wrocławia ¬ odpowiednio dla rozpatrywanych kategorii ciężkości gleb - przedstawiał się on na poziomie: 3.1 mm, 3.9 mm i 4.6 mm. Średnie w badanym czterdziestoleciu deficyty opadów - które można utożsamiać z potrzebami nawadniania wiśni - zależały od kategorii ciężkości gleb i były najwyższe na glebach lekkich. W okresie IV-VIII wynosiły one 115 mm (maksymalnie 160 mm) w rejonie Bydgoszczy oraz 72 mm (maksymalnie 113 mm) w rejonie Wrocławia.

Cytowanie:

Rolbiecki S., Piszczek P., Chmura K. 2018, vol. 15. PORÓWNANIE POTRZEB WODNYCH WIŚNI W REJONIE BYDGOSZCZY I WROCŁAWIA. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2018, vol. 15/ II (1)