ANALIZA MORFOMETRYCZNA PLANÓW MIEJSCOWYCH W POLSCE

Słowa kluczowe: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, analiza morfometryczna, chaos przestrzenny, usługi sieciowe, WFS, WMS

Streszczenie:

Celem artykułu jest przedstawienie prawidłowości dotyczących wielkości, kształtu oraz cech topologicznych, obowiązujących (uchwalonych) w gminach, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Materiał źródłowy do badań stanowiły dokumenty planistyczne, które zostały zinformatyzowane przez firmę Geo-System Sp. z o. o. i udostępnione poprzez usługi sieciowe WMS/WFS. Dzięki temu możliwe było pozyskanie informacji o przebiegu granic w terenie, a tym samym analiza prawidłowości, cech struktury, itp. w zakresie powierzchni, kształtu i relacji topologicznych. Analizowano w sumie 15 390 planów miejscowych, czyli 31,2% ich całkowitej liczby w Polsce. Artykuł jest pierwszą w Polsce analizą struktury (powierzchni, granic, kształtu itd.) opartą na tak dużej, wielotysięcznej próbie planów miejscowych. Wnioski z badań dowodzą, że sposób wyboru obszarów do pokrycia planami i określenie ich granic w terenie nie przyczyniają się do poprawy ładu przestrzennego oraz że zasięg przestrzenny oddziaływania tych dokumentów w dużej części nie jest większy, niż w przypadku decyzji lokalizacyjnych (decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

Cytowanie:

Izdebski W., Śleszyński P., Malinowski Z., Kursa M. 2018, vol. 15. ANALIZA MORFOMETRYCZNA PLANÓW MIEJSCOWYCH W POLSCE. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2018, vol. 15/ II (1)