ANALIZA PROCESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POWIECIE KIELECKIM Z UWZGLĘDNIENIEM STANU ZAAWANSOWANIA SPORZĄDZANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW PRZESTRZENNYCH

Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Streszczenie:

Celem artykułu jest analiza i ocena stanu zagospodarowania przestrzennego powiatu kieleckiego, koncentrująca się na stopniu pokrycia poszczególnych gmin obowiązującymi planami miejscowymi przy uwzględnieniu dynamiki zmian od 2005 roku. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku nie wprowadza bowiem obowiązku sporządzania planów miejscowych dla całych terytoriów miast lub gmin. Badania te mają także na celu określenie czynników, które powodują, iż miejscowe plany przestrzenne nie są sporządzane. Aby w sposób właściwy i obiektywny dokonać przeglądu stopnia pokrycia powiatu kieleckiego miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wykorzystano metodę badań ankietowych. Badania ankietowe przeprowadzono w 2014 roku wśród służb planistyczno - urbanistycznych wszystkich dziewiętnastu gmin powiatu kieleckiego. Dostarczyły one informacji na temat pokrycia poszczególnych gmin miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, przyczyn braku sporządzania planów, liczby wydanych w 2013 roku decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wypisów z miejscowych planów. To ostatnie zagadnienie wskazuje na ożywienie w ruchu inwestycyjnym na analizowanym obszarze

Cytowanie:

Kukulska A., Gawroński K. 2017, vol. 14. ANALIZA PROCESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POWIECIE KIELECKIM Z UWZGLĘDNIENIEM STANU ZAAWANSOWANIA SPORZĄDZANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW PRZESTRZENNYCH. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2017, vol. 14/ I (2)