SKORUPY JAJ KURZYCH JAKO SUROWIEC DO PRODUKCJI FOSFORANÓW WAPNIA

Słowa kluczowe: hydroksyapatyt, fosforany wapnia, skorupki jaj, kalcynacja

Streszczenie:

Wykorzystanie produktów ubocznych pochodzących z produkcji wyrobów spożywczych i ferm wylęgowych, jakimi są skorupki jaj kurzych, stanowi interesującą alternatywę dla klasycznych metod otrzymywania potencjalnego materiału implantacyjnego - fosforanów wapnia. Popularność ceramiki hydroksyapatytowej w środowisku medycznym spowodowana jest właściwościami jakimi obdarzone są te materiały tj. bioaktywność, biozgodność oraz osteokonduktywność. Celem badań było wykorzystanie skorupek jaj kurzych jako surowca do produkcji fosforanów wapnia. Wstępnie oczyszczone skorupki zostały poddane jednostopniowej kalcynacji w piecu komorowych w zmiennych warunkach temperaturowych, które miały na celu zbadanie wpływu temperatury na właściwości finalnego produktu. Skorupki jaj kurzych zawierają w swym składzie ok. 94% (m/m) węglanu wapnia, który w procesie termicznym ulega rozkładowi do tlenku wapnia. Syntezę hydroksyapatytu przeprowadzono metodą mokrą, stosując jako substraty zawiesinę wodorotlenku wapnia pozyskanego z produktu kalcynacji skorupek oraz roztwór kwasu fosforowego(V). Otrzymane proszki poddano analizie fizykochemicznej potwierdzającej występowanie hydroksyapatytu

Cytowanie:

Pluta K., Malina D., Sobczak-Kupiec A. 2017, vol. 14. SKORUPY JAJ KURZYCH JAKO SUROWIEC DO PRODUKCJI FOSFORANÓW WAPNIA. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2017, vol. 14/ I (2)